Khamis, 21 Jun 2012

BAHAGIAN-BAHAGIAN SYIRIK.Syeikh Sulaiman bin Abdullah telah membahagikan syirik itu kepada empat bahagian iaitu :

Syirik Rububiyyah,
Syirik Asma’,
 Syirik Sifat
dan Syirik Ubudiyyah.

Bentuk Syirik Rububiyyah ialah mempersekutukan Allah dalam pentadbiran alam ini iaitu, Pertama – Menafikan Allah sebagai pentadbir alam ini sebagaimana ucapan yang dilafazkan oleh firaun yang termaktub di dalan Al-Quran yang bermaksud:” (Firaun berkata) akulah tuhan kamu yang tertinggi”. Surah An-Nazi’aat ayat 24. Kedua – Mengiktiraf adanya kuasa selain Allah yang mengurus alam ini.

Manakala Syirik Asma’ dan Sifat iaitu menyamakan sifat-sifat Allah dengan sesuatu yang lain, sama ada dalam bentuk tindakan atau percakapan. Ia juga terbahagi kepada dua bahagian iaitu, Pertama – Menyamakan Allah dengan makhluk seperti pendapat yang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, pandangan dan pendengaran Allah sama seperti pendengaran manusia sedangkan Allah bersifat sempurna sebagaimana firmannya yang bermaksud: “Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya”. Kedua – Menyatakan sifat Allah S.w.t. kurang atau lemah yang nyata bertentangan dengan sifat Allah s.w.t., Yang Lengkap lagi Maha Tinggi.

Syirik Ubudiyyah iaitu syirik dari segi penyembahan yang banyak berlaku dalam masyarakat kita sama ada disedari atau tidak iaitu: Pertama – Menyembah selain Allah. Meminta dan bergantung harap kepada selainnya seperti meminta sesuatu kepada pokok, busut, kubur keramat, pantai dan lain-lain lagi. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan sesuatu pun denganNya”. Surah An-Nisa’ : Ayat 36.

Kedua – Beribadat dengan tidak ikhklas (riak). Ia beribadat mungkin kerana kepentingan diri, mencari nama, pangkat, pengaruh dan sebagainya. Ia juga disebut sebagai syirik kecil. Dalam satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Al-Hakim, seorang sahabat bernama Syaddadi bin Aus telah menemui Rasulullah s.a.w. pada suatu malam dan mendapati baginda sedang menangis, lalu ia pun bertanya :” Kenapa Rasulullah s.a.w. menangis?,. Baginda menjawab:” Aku takut umatku ditimpa syirik walhal mereka bukan menyembah berhala, tidak pula menyembah bulan dan matahari atau batu, hanya kerana mereka berlaku riak dalam mengerjakan amalan”.

Menurut Dr Yusuf Al-Qardawi, syirik terdiri dari dua jenis, dikenali dengan syirik akbar dan syirik asghar. Syirik Akbar ialah syirik yang tidak diampunkan oleh Allah dan pelakunya tidak akan dimasukkan sama sekali ke syurga. Manakala Syirik Asghar pula adalah di antara dosa-dosa besar yang dikhuatiri orang yang melakukannya dan yang berterusan melakukannya akan membawa kepada mati di dalam keadaan kafir jika Allah tidak memberi pertolongan dengan rahmat-Nya sekiranya dia tidak bertaubat sebelum mati.

1. Syirik Akbar Jali (terang) dan Khafi (tersembunyi)

Syirik Akbar terbahagi kepada dua iaitu Syirik Akbar Jali (terang) dan Syirik Akbar Khafi (tersembunyi). Syirik akbar yang terang ialah beribadah kepada satu tuhan atau beberapa tuhan di samping Allah SWT sama ada tuhan tersebut berbentuk objek seperti matahari, bulan atau benda mati seperti berhala atau batu ataupun tuhan tersebut berbentuk binatang seperti anak lembu atau bapak lembu atau tuhan yang berbentuk manusia seperti Firaun yang mendakwa dirinya tuhan.

Ahmad Mohd Salleh (2002) menjelaskan syirik akbar ialah menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu makhluk dari aspek penciptaannya seperti mempercayai ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah SWT yang lebih berkuasa. Firman Allah SWT: Maksudnya: “Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.” Surah Al-Maa’idah: Ayat 72

Secara kesimpulannya, Syirik Akbar ialah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dengan mempercayai dan menyembah sesuatu yang dianggap mempunyai kuasa luar biasa, sama ada sebagai pengantara dengan Allah seperti berhala, sebagai anak Allah, isteri, roh ataupun mempunyai kuasa tertentu yang hanya milik Allah SWT. (Mardzelah Makhsin, 2003). Syirik akbar adalah syirik yang sebenar, yang tidak diampunkan oleh Allah SWT dan orang Islam yang melakukannya boleh dijatuhkan hukuman murtad.

Perkara ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy kerana pada hakikatnya mereka masih mempercayai kewujudan Allah dan bersumpah dengan nama Allah tetapi mereka mensyirikkan Allah dengan mengambil berhala sebagai sembahan. Oleh itu mereka disebut dalam al-Quran sebagai musyrikun atau kafirun. Begitu juga dengan orang-orang yang beragama Kristian yang mengambil Isa a.s sebagai anak tuhan yang disembah selain daripada Allah demi mendapatkan keampunan. Begitulah juga orang Yahudi yang menganggap Uzair anak Tuhan dan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang terpilih di sisi Allah. Oleh kerana itu mereka melakukan syirik yang besar dan ini mengeluarkan mereka daripada agama Tauhid yang dibawa oleh para Nabi, dan rasul terakhir Muhammad SAW. Firman Allah SWT yang bermaksud, “Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah” dan orang-orang Nasrani berkata: “Al-Maseh itu putera Allah”. Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?:” Surah at-Taubah: Ayat 30

Bagi orang Islam, sesiapa yang mempercayai, meyakini, mentaati dan menyembah apa sahaja perkara yang dianggap berkuasa ataupun menyamai sifat dan keagungan Allah S.W.T, dia sudah melakukan syirik yang besar dan boleh dijatuhkan hukuman murtad jika enggan bertaubat setelah diberikan penerangan serta peluang. Antara contoh perlakuan syirik yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah
memohon sesuatu daripada kubur orang yang meninggal dunia, memohon sesuatu daripada makhluk jin dengan cara memuja dan mempersembahkan sesuatu kepada mereka, memuja dan mempercayai ‘kekuasaan’ semua makhluk sama ada pokok, bukit, gua, busut, matahari, bintang, bulan dan sebagainya.

Selain daripada syirik dalam bentuk pemujaan dan permohonan, terdapat juga syirik dalam bentuk penghambaan dan ketaatan kepada selain daripada Allah SWT. Perkara ini terjadi kerana seseorang atau pun sekumpulan orang mematuhi perintah dengan menolak hukum Allah SWT. Perkara ini jelas dalam al-Quran dan as-Sunnah. Firman Allah SWT: ‘ Maksudnya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” Surah anNisaa’ : Ayat 65

Dalam ayat ini, Allah SWT menafikan iman bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum-Nya kerana manifestasi keimanan adalah menuntut ketaatan dan kepatuhan kepada perintah-Nya. Keingkaran menggunakan hukum Allah serta pengambilan hukum lain adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dan ini adalah syirik yang nyata. Perkara ini jelas dalam ayat-ayat lain antaranya firman Allah berkenaan ahli-ahli kitab yang mengambil ahli-ahli agama mereka sebagai tuhan selain Allah. Ini kerana mereka patuh dan taat kepada ahli agama dalam melakukan pendustaan pada agama Allah, “Mereka mengambil orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan al-Maseh Isa bin Maryam, sedang mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah tuhan yang satu, tidak ada tuhan selain dia, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan.” Surah Al-Furqan : Ayat 43

Allah juga menyifatkan orang yang patuh kepada hawa nafsunya pada hakikatnya mengambil hawa nafsu tersebut sebagai tuhan yang disembah; Firman Allah SWT: Maksudnya: “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah Telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?” Surah al Jaatsiyah : Ayat 23

“Di kolong langit ini, tidak ada tuhan yang disembah yang lebih besar dalam pandangan Allah selain dari hawa nafsu yang dituruti.” Hadith Riwayat Ahmad

Sabda nabi S.a.w yang bermaksud, “Syurga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai (nafsu) syahwat.” Hadith riwayat Bukhari & Muslim

2. Syirik Akbar Khafi

Syirik ini berlaku dalam bentuk percampuran antara amalan yang berunsurkan kekufuran dengan amalan yang berunsurkan Islam serta dicampur dengan kepercayaan karut marut berkaitan kekuasaan sesuatu benda yang menyerupai kuasa Allah SWT. Percampuran ini menyebabkan kecelaruan dalam akidah seseorang kerana hak-hak Allah SWT diberikan atau dikongsikan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah seperti kekuasaan, pengabdian, pertolongan perlindungan, keikhlasan, sifat-sifat kesempurnaan dan sebagainya. Perkara-perkara ini jika tidak diteliti menyebabkan seseorang terjerumus dalam perangkap syaitan dan dibimbangi pelakunya mati dalam keadaan kufur kepada Allah SWT jika tidak sempat bertaubat.

Contohnya bersumpah dengan yang lain daripada Allah seperti bersumpah dengan nama nabi, Kaabah, wali, orang-orang soleh dan sebagainya. Ini kerana manusia hanya layak bersumpah dengan nama Allah sahaja. Bersumpah dengan nama-nama makhluk adalah tidak layak bagi manusia kerana dikhuatiri ia menyamakan makhluk dengan penciptanya. Manakala amalan-amalan yang turut membawa kepada syirik akbar adalah seperti memakai tangkal dengan tujuan menolak kemudaratan atau mendatangkan sesuatu keuntungan dengan pergantungan kepada tangkal tersebut, menggunakan jampi mantera yang mengandungi permohonan pertolongan atau perlindungan daripada selain Allah, mempercayai ramalan ahli nujum atau mengamalkan ilmu nujum, bernazar kepada selain Allah, terlalu mengagungkan sesuatu sama ada nabi, rasul, tempat-tempat tertentu atau objek tertentu sehingga menyamai salah satu sifat Allah SWT dan amalan-amalan lain seumpamanya.

3. Syirik Asghar

Ianya adalah di antara jenis-jenis dosa besar bahkan lebih besar di sisi Allah daripada dosa-dosa besar yang lain.

Syirik asghar adalah syirik yang tersembunyi kerana kadang kala tidak disedari oleh orang yang melakukan perkara tersebut. Syirik ini banyak bersangkutan dengan amalan hati seseorang. Ia terjadi apabila sesuatu amalan ketaatan dikerjakan dengan niat yang tidak ikhlas kerana Allah SWT seperti hanya menunjuk-nunjuk kepada orang ramai, mendapat pujian dan sanjungan bagi sesuatu tujuan seperti perniagaan dan perkahwinan serta tujuan-tujuan yang seumpamanya.

Melihat kepada situasi hari ini, ternyata amalan mensyirikkan Allah sama ada syirik jali atau khafi berlaku secara sedar atau tidak. Walaupun daripada kalangan orang Islam tidak menyembah berhala, tetapi mereka terdedah kepada perbuatan syirik. Gejala syirik khafi tidak kurang hebatnya dengan berleluasanya gejala riak, beramal untuk manusia, perasaan dengki, mengharap redha manusia, bermuka-muka, tidak ikhlas, tathoyyur (merasa sial kerana melihat sesuatu), meninggalkan solat kerana malas, menandakan amalan syirik memang menguasai hidup umat Islam kini.

.