Rabu, 27 Jun 2012

BABUL 'ILMI.


1.PENGERTIAN ILMU

Perkataan ilmu berasal daripada bahasa arab iaitu ‘ilm’ yang bererti pengetahuan, perkataan ilmu ini merupakan lawan kepada kata ‘jahl’ yang bererti tidak ketahuan atau dengan kata yang lain kebodohan. Kata ilmu juga kebiasaanya disepadankan dengan kata arab yang lain, iaitu seperti ma’rifah (pengetahuan), fiqh (pemahaman), hikmah (kebijaksanaan), dan al-syuur (perasaan). Diantara perkataan-perkataan bahasa arab itu, makrifah adalah perkataan ang sering digunakan berbanding dengan yang lain. (Drs.H.Kafrawi Ridwan,M.A,2004:200)
Selain itu juga pengetahuan pula terbahagi kepada dua jenis pengetahuan, iaitu pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa diperoleh daripada seluruh bentuk usaha kemanusiaan, seperti perasaan, fikiran, pengalaman, pancaindra manusia itu,dan institusi seperti pondok-pondok ilmu, sekolah, universiti untuk mengetahui sesuatu tanpa memperhatikan objek, cara, dan kegunaannya. Dengan kata yang lain, ataupun dengan bahasa yang mudah dipahami, pengetahuan biasa adalah, pengetahuan yang diperoleh hasil daripada usaha manusia yang biasa tanpa ada kajian, ataupun pemerhatian yang mendalam, contohnya semasa di sekolah, pelajar hanya mendengar dan mengambil hanya apa yang diajar sahaja, tanpa ada kajian yang mendalam selepas itu. Dalam bahasa inggeris pula jenis pengetahuan ini disebut knowledge iaitu pengetahuan.
Manakala pengetahuan ilmiah pula merupakan keseluruhan bentuk usaha kemanusiaan untuk mengetahui sesuatu. Pengetahuan ini sama maksudnya dengan pengetahuan biasa tetapi berbeza dari segi memperhatikan objek yang dikaji, cara yang digunakan, dan kegunaan pengetahuan tersebut, kerana jenis pengetahuan ini menkaji dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata yang lain, pengetahuan ilmiah memperhatikan objek ontology, landasan epistemology, dan landasan aksiolagi daripada pengetahuan itu sendiri.

2. BAHAGIAN ILMU
Untuk menjadi orang berilmu, seseorang perlu kepada ilmu. Ilmu itu pula mestilah diperolehinya melalui sumber ilmu. Sumber ilmu itu pula bukanlah satu sahaja dan bukan dua, seperti fahaman sesetengah pihak. Tetapi, sumber ilmu ini kalau dikaji, ianya ada berbagai-bagai. Selama ini ada yang telah sempitkan sumber ilmu ini sehingga ia tertumpu kepada satu-satu sumber ilmu sahaja. Boleh pula orang itu mengaku yang dia ilmuan atau ulamak bersandarkan pada satu sumber ilmu sahaja. Eloklah, dinyatakan di sini sumber ilmu untuk seseorang seperti berikut:

2.1 ILMU WAHYU
Ilmu wahyu adalah ilmu yang disampaikan oleh allah swt kepada rasul-rasul dan nabi-nabi secara terus,atau melalui perantaraan malaikat dan terus jatuh ke dalam hati mereka dan terus dapat dihafal dan tidak lupa selama-lamanya. Jenis ilmu ini juga berlaku tampa usaha, ikhtiar, dan tanpa mereka belajar. Inilah mauhibbah ataupun anugerah dari allah kepada hambanya. Contoh ilmu wahyu adalah, al-quran, taurat, injil, zabur. Justeru itu siapa yang menolak ilmu ini (wahyu) secara outomatik ataupu secara terus seseorang itu akan jatuh murtad atau kafir. Manakala di ahirat pula akan jatuh ke neraka serta kekal seamanya.

2.2 ILMU KASBI (USAHA)
Sebagai ilmu yang diusahakan. Di sini seseorang itu mendapat ilmunya dengan cara belajar secara langsung dengan guru. Boleh juga dia mendapat ilmu melalui hasil bacaan dan kajiannya pada kitab-kitab karangan ulamak muktabar. Boleh juga dia mendapat ilmu hasil berbincang dengan rakan-rakan yang sealiran atau mereka yang tinggi ilmunya. Selain itu juga, ada yang belajar dengan alam sekeliling. Contohnya dengan melihat kehidupan manusia, haiwan dan tumbuhan. Ini boleh berlaku bilamana seseorang itu bermusafir, maka banyaklah yang dia boleh pelajari daripada permusafirannya. Ilmu juga boleh datang melalui pengalaman hidup. Contoh bila seseorang itu ditimpa kesusahan, dia berusaha menyelesaikan masalah hidupnya yang susah itu, maka dari situ dia medapat ilmu.
2.3 ILMU WAHBIAH
Ilmu ini bukanlah diperolehi daripada usaha manusia. Ia adalah anugerah Tuhan kepada hamba yang dicintainya. Jelas, sepertimana firmanNya yang bermaksud: Orang yang bertaqwa kepada Allah itu maka Allah akan berinya ilmu. Juga dalam maksud sepotong hadis: Barangsiapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka berhak bagi Allah mengajar dia perkara yang dia tidak tahu. Inilah yang dikatakan ilmu laduni atau ilmu wahbiah atau ilmu ilham. Iaitu ilmu yang Allah campakkan ke hati orang-orang yang bertaqwa kepadanya. Ilmu seperti ini biasanya bukan ilmu asas. Kerana sudah maklum orang bertaqwa sudah selesai ilmu asasnya seperti ilmu fardhu ain. Apa yang mereka dapat adalah ilmu yang seni-seni dan halus-halus yang boleh menggetar jiwa. Ilmu yang boleh mengubah dirinya dan diri orang lain untuk bertambah dekat dengan Allah. Ilmu yang boleh memberi kesan pada jiwa hingga semakin cinta dan semakin takut kepada Allah. Ilmu yang boleh menyelesaikan berbagai-bagai permasalahan hidup masyarakat.

3. KATEGORI ILMU YANG WAJIB DIPELAJARI
Kategori ilmu yang wajib dipelajari terbahagi kepada dua jenis ilmu,antaranya ialah ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayyah, di bawah akan jelaskan..

3.1 ILMU FARDHU AIN
Ilmu fardhu ain adalah merupakan ilmu asas kepada islam, ataupun ilmu utama untuk islam, setiap yang mengakui dirinya adalah islam, dengan mengucap dua kalimah syahadah mesti mempelajari ilmu ini. Dengan kata yang tegas wajib mempelajari ilmu ini, dikuatkan lagi dengan firman allah swt maksudnya “ katakanlah (muhamad) tidaklah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui”. Selain itu juga, rasul saw juga bersabda untuk menguatkan kewajipan mempelajari ilmu fardhu ain, sabdanya berbunyi “menuntut ilmu agama (yang daruri) atau teras itu adalah wajib ke atas setiap muslim”. Ilmu fardhu ain terdiri daripada akidah, bersuci, solat, puasa, zakat bagi orang yang diwajibkan untuk mengeluarkanya, haji bagi orang yang berkemampuan, maksiat-maksiat hati, tangan, mata, dan sebagainya lagi.

3.2 ILMU FARDHU KIFAYYAH
Kifayah dari segi bahasa bermaksud ‘mencukupi’ dan ‘memadai’. Dari segi istilah ia membawa maksud kewajipan yang difardhukan ke atas seluruh umat Islam dengan tujuan untuk menegakkan agama Islam seperti menuntut ilmu al-Quran, ilmu Hadith, menyempurnakan jenazah dan mengajak kepada amar ma’ruf nahi mungkar.
Imam an-Nawawi pula menyatakan bahawa perlaksanaan fardhu kifayah itu dituntut atau dikenakan ke atas semua orang Islam yang mukallaf. Apabila seorang atau sebahagian umat Islam melaksanakannya maka terlepaslah tanggungjawab itu dari seluruh umat membangunkan urusan dunia seperti ilmu perubatan kerana ia adalah suatu keperluan untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan manusia. Begitu juga dengan ilmu perakaunan kerana ia adalah keperluan di dalam hubungan muamalat, pembahagian wasiat, pewarisan dan sebagainya. Ilmu-ilmu seperti ini sekiranya sesebuah negeri tidak memilikinya maka penduduk negeri itu akan berada di dalam kesusahan. Apabila seorang daripada mereka memilikinya, maka ia sudah memadai dan jatuhlah kefardhuan daripada yang lain.

4.OBJEK ILMU
Objek ilmu pengetahuan dalam islam dilihat secara hierarkis, iaitu setiap ilmuan muslim memiliki ataupun mempunyai pandangan tersendiri mengenai dengan objek ilmu ini. Kerana itu juga, hierarki ilmu pengetahuan yang mereka buat mempunyai perbezaan juga. Namun begitu, objek ilmu metafisis, iaitu ilmu yang berkaitan dengan kebenaran pada umumnya dianggap memiliki nilai lebih tinggi dalam hierarki, berbanding sekali dengan ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi hanya berada dibawah. Selain itu juga, dengan tersebarnya banyak cabang-cabang ilmu, seperti ilmu fikh, ilmu tasawuf, ilmu akidah dan sebagainya lagi yang tumbuh dan seterusnya tersebar dalam islam telah memberi inspirasi kepada sebahagian-sebahagian ilmuan islam ataupun dipanggil lamak dalam islam untuk membuat klasifikasi ilmu. Menurut (Ade Armando:9) klasifikasi ilmu yang dimaksudkan adalah sebahagian acuan bagi setiap orang ataupun individu untuk mengetahui system pendidikan islam yang secara komprehensif.

5. KELEBIHAN ORANG YANG BERILMU
Siapapun orangnya didunia ini pasti ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ingin berhasil didunia harus tahu ilmu. Begitu juga untuk mencapai kebahagiaan mesti mempunyai ilmu dan cara-caranya untuk mencapainya, tahap demi tahap harus dilalui dengan kesungguhan, keuletan dan kesabaran. Apapun urusannya harus berdasarkan Al-qur`an dan sunnah Rosul. Ilmu lebih penting dari harta. Diantara kelebihan Ilmu adalah:

1. Pahala ilmu tidak akan berhenti jika kita mempelajarinya dan mengajarnya, dan orang mengamalkan apa yang kita ajar. Kerana sabda rasul saw tiga perkara yang akan kita bawa selapas meninggal, iaitu doa anak soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang di ajar dan diamalkan
2, Orang yang berilmu mampu mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Pada akhir jaman seperti ini ilmu (hikmah adalah sesuatu yang hilang pada diri orang- orang muslim, karena banyaknya ulama-ulama yang wafat sebelum kita bisa menguasai ilmu -ilmu yang beliau miliki).
3. Dengan ilmu kita dapat merasakan cara untuk menikmati harta yang kita dapatkan untuk menafkahi keluarga ,beramal dan lainnya untuk kemaslahatan umat islam
4. Orang yang berilmu memiliki akhlak yang baik dan berbudi bahasa serta sentiasa takutkan kepada allah kerana ilmu yang mendidik dirinya kepada sifat mulia dan terpuji
5. Melalui ilmu juga seseorang itu dapat mempertingkatkan tamadun dan masyarakatnya, kerana dengan ilmu sahaja bangsa dan Negara dapat dibentuk dengan sempurna.

6. AKIBAT ORANG YANG TIDAK BERILMU
Sama juga dengan kelebihan orang yang berilmu, keburukan orang yang tidak berilmu juga banyak. Di antara keburukan orang yang tidak berilmu kepada diri sendiri,masyarakat dan Negara adalah seperti berikut :
1. amala yang dilakukan (yakni amalan yang dilakukan oleg golongan yang tidak menpunyai ilmu pengetahuan) adalah sia-sia disisi tuhan pencipta alam, kerana kita dilahirkan tidak berilmu, dan mencari ilmu itu adalah wajib.
2. amalan yang dilakukan tanpa ilmu juga boleh menbawa kesesatan kepada diri sendiri, dan ia juga boleh menyesatkan orang lain, kerana apa yang diamalkan dia sendiri tidak pasti betul ataupun salah.
3. selain itu, dengan tidak berilmu juga sesebuah tamadun Negara juga menjadi mundur ataupun tidak berkembang, tidak ada perubahan seperti tidak maju kepada maju. Contohnya India, dengan ketiadaan orang yang berilmu Negara mereka menjadi semakin mundur dan terus mundur
4. dengan tidak berilmu juga masyarakat di sesbuah Negara itu akan dipandang hina, dipandan jijik oleh Negara-negara maju. Kerana dengan ketiadaan ilmu pengetahuan di dada pendapat-pendapat mereka tidak akan diteima, tidak akan dihirau.

7. KEDUDUKAN ORANG YANG BERILMU
Kedudukan orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang mempunyai ilmu pengetahuan sebenarnya sangat banyak bila dikaji, antaranya ialah:
1. Orang yang berilmu ini akan mendapat keiistimewaan dari allah, ataupun tempat yang istimewa disisi allah , Diantara keistimewaanan allah yang diberi kepada mereka ialah dengan meningkatkan darjat serta kemuliaan semasa di dunia dan di akhirat kelak.
2. selain itu juga, kedudukan orang yang berilmu adalah mereka ini akan dipandang mulia oleh masyarakat dan juga dihormati. Ini kerana manusia hanya melihat dari sudut tingkah laku seseorang, seperti di ketahui orang yang mempunyai ilmu akan sentiasa bersikap bijaksana, lemah lembut ketika bercakap dan sebagainya lagi.
3. dengan itu juga mereka ini (yakni orang yang berilmu pengetahuan ) mereka akan memperolehi pahala yang berterusan kerana ilmunya yang diajar menjadi amalan dan panduan manusia. Paala ini juga tida akan berhenti walaupun dia telah meninggal dunia jika adayang masih mengamalkanya

8.KEDUDUKAN ORANG YANG TIDAK BERILMU
1. orang yang tidak berilmu akan menyebabkan pelbagai masalah kepada diri mereka sendiri, masyarakat, dan juga pada Negara. Antaranya ialah membinasakan diri sendiri, buli, dan sebagainya.
2. orang ang tidak berilmu juga boleh berlaku penganguran dan suka berpelisiran dimana-mana sahaja seperti di pusat membeli belah dan di tepi-tepi jalan sedangkan hal ini ditegah oleh nabi saw.
3. selain itu juga, dengan kedudukan mereka ini, kemungkinan besar kemungkaran berlaku berleluasa disekenat tempat, kerana tiada panduan untuk memandu mereka dalam melakukan sesuatu tindakan.
4. mereka juga akan dibenci oleh allah swt, dan mereka juga akan ketinggalan dalam semua bidang seperti eonomi, politik, sosial, dan pertahanan Negara

9.FAEDAH MEMPELAJARI ILMU PENGETAHUAN
Seperti mana kita ketahui bahawasanya banyak faedah bagi orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, antaranya ialah seseorang itu dapat mengetahui kebesaran dan kekuasaan allah. Dengan ilmu pengetahuan juga, seseorang itu dapat memajukan sesebuah Negara disamping sebagai penggerak masyarakat. Selain itu juga, ia dapat membawa atau membentuk peribadi seseorang ke arah peribadi yang mempunyai kebaikan, dengan menjadi role model, ataupun menjadi contoh yang baik seperti, tidak bercakap bohong, mengumpat, mencuri dan sebagainya lagi. Dan akhir sekali memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat kelak.

10. PENGERTIAN AKHLAK
Akhlak dari segi bahasa didefinisikan sebagai moral, tabiat, perangai, budi, adab, sifat semulajadi, maruah, watak, amalan agama atau rupa batin seseorang.
Perkataan akhlak berasal daripada perkataan khuluq yang bermaksud tabiat, kelakuan, atau tingkah laku (al-tbi’ah), perangai, (al-sajiyah), maruah (al-mu+ru’ah), kezaliman atau kebiasaan (al-adah).
Berakhlak. perkataan yang sama dengan beretika dalam erti kata etika Islam. Walaupun berakhlak itu mudah disebut tetapi belum tentu mudah untuk dipraktikkan sebaik-baiknya kecuali oleh orang yang beriman. Oleh kerana adanya iman maka timbullah perasaan untuk berbuat kebaikan, timbul ehsan, timbul rasa kemanusiaan yang tinggi, timbul rasa hormat menghormati, timbul rasa kesediaan berkorban tanpa mengharapakan apa balasan selain balasan daripada Allah, timbul rasa kasih sayang kepada ibu bapa, timbul rasa ingin berlaku adil, timbul sifat amanah, dan tidak rasuah, tidak berbohong dan sebagainya. Semuanya itu adalah akhlak yang terbit dari ilmu dan iman.
Akhlak seumpama ini akan tidak ada jika ilmu dan iman tidak ada. Sebab itu salah satu fungsi terpenting Rasulullah Sallalllahu Alaihi Wasallam diutus ke alam ini adalah untuk menunjukkan kepada manusia akhlak yang mulia, dan salah satu unsur yang terpenting dalam tamadun atau civilization manusia mengikut nilai-nilai Islam ialah berakhlak yang mulia. Ini kerana manusia walau macam mana pun kemajauan yang dicapainya dari segi saintifik namun sekiranya ia tidak mempunyai akhlak yang baik maka ia dikira tidak bertamadun. Sebab itu Allah menjadikan orang yang berilmu, beriman dan berakhlak itu sebagai khalifah Allah di bumi ini. Orang yang mempunyai ciri-ciri sedemikian ialah orang-orang Islam.
Islam adalah agama sejahtera. Muslim bermakna orang yang berserah diri kepada Allah dan membawa kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan hanya setakat di dunia malah membawa kepada kesejahteraan di akhirat. Kita bolebandingkan dengan jelas antara orang yang berakhlakdengan orang yang tidak berakhlak. Anak-anak kita belajar ke Barat dan ke Timur adalah untuk mendapatkan ilmunya bukan akhlaknya. Ini kerana kita melihat kehidupan di Barat misalnya adalah terlalu individualistik, mereka tidak memperdulikan soal-soal kejiranan, penghormatan dan kasih saying kepada ibu bapa terlalu kurang, dan seumpamanya. Tetapi akhlak yang lohor ini ada pada kita sebagai natijah dari ilmu dan iman yang menjadikan kita manusia yang berharga sebagai makhluk yang termulia.

11. PERKATAAN AKHLAK: SUDUT ISTILAH
Dari sudut istilah, perkataan akhlak ini telah ditafsir dengan berbagai pendapat olah ulama pada masa dahulu sepertin seperti Iman Al-Ghazali RA yang ditulis dalam kitabnya (Ihya’ ulum al-din) ialah suatu keadaan yang tertanam didalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukanpemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang keluar itu baik dan terpujimenurut syara dan aqal,perbuatan itu dinamakan akhlakyang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk.
Ibn Miskawaih seorang ahli falsafah dan moral islam yang menyebut dalam kitabnya (Tahdhib al-Akhlaq) mengatakan perkataan akhlak dari sudut istilah ialah keadaan jiwa yang mendorong kearah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Ibrahim Anis dalam kitabnya (al-mu’jam al-wasit) sifat yang tertanam dalam jiwa, yang melahirkan berbagai perbuatan baik atau buruk tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
Keseluruhannya ,akhlak itu adalah sifat bagi diri-jiwa atau bagi diri nafsani darisudut iradah atau kehendak dan matlamatnya yang melahirkan nilai baik atau jahat.Dari dua ciri itu dapatlah diberikan bahawa akhlak ialah suatu daya kemampuan iradah yang bersifat tetap dalam diri manusia,yang melahirkan rasa cenderung untuk memilih perlakuan yang baik dan lurus (jiwa akhlaknya baik) ataupun cenderung untuk memilih perlakuan yang jahat dan buruk. Secara ringkasnya akhlak boleh di takrifkan sebagai suatu kebiasaan yang dimaksudkan dan dikehendaki serta dipilihnya, yang mengarahkan kepada kebaikan atau kejahatan, ataupun keazaman yang berulang dan menjadi kebiasaan yang mengarah kepada kebaikan atau kajahatan dengan kejahatan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan.

12. SUMBER-SUMBER AKHLAK ISLAM
Firman Allah
ولقد آرمنا بنى ادم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات
و فضلناهم على آثير ممن خلقنا تفضيلا
Ertinya: Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai kenderaan di darat dan di laut; dan Kami telah memberi rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan.
(Surah Al-Israa., Ayat 70).
Tentulah ada sebab mengapa Allah memuliakan manusia lebih dari makhluk lainnya, tidak lain kerana ilmu, iman dan akhlak.
Lebih jelas lagi dalam ayat yang lain, Allah berfirman:
آنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون بالله
Ertinya: Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia , (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (Surat Ali-Imran, Ayat 110).

13. KEPENTINGAN AKHLAK DALAM KEHIDUPAN
Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi oleh umat Islam masa kini ialah keruntuhan akhlak dalam kehidupan yang berlaku di kalangan remaja. Data-data mengenai gejala sosial yang dilaporkan amat mengejut dan menakutkan kita. Dalam kajian mengenai moral perempuan yang dijalankan oleh seorang ahli akademik di unuversiyi kebangsaan Malaysia (UKM) mendapati 886 daripada 887 pelajar dalam kategori ‘berisiko tinggi’ yang menuntut di sekolah menengah mengaku pernah melakukan hubungan seks. Kajian juga mendapati 98 peratus pelajar terbabit dalm kongsi gelap, 96.8 peratus berjudi, 85.4 peratus melakukan vandalism, 77.2 peratus ponteng sekolah, dan 97.3 peratus terdedah kepada bahan lucah. Dengan ini jelas manunjukkan kepada kita jika seseorang itu tidak berakhlak, perbuatan mereka seperti malah lebih teruk lagi dari perbuatan haiwan.
Begitu juga dengan kebejatan perbuatan tidak berakhlak yang lain seperti kes pembuangan bayi juga didapati sudah menaik secara mendadak. Saban hari kita didedahkan dengan kejadian pembuangn bayi yang menyayatkan hati di mana perkara ini tidak seharusnya berlaku dalam masyarakatyang diktakan sudah bertamadun. Tetapi itulah hakikat yang perlu kita terima bahawa itulah yang sebenarnya berlaku di Negara ini setelah kepentingan akhlak dalam kehidupan mereka sudah hilang. Kelahiran anak-anak luar nikah yang cukup tinggi hasil daripada pergaulan dan seks bebas yang diamalkan oleh golongan muda-mudi yang tidaj berakhlak. Oleh itu kita boleh buat ukuran nilai, neraca dan panduan kepada akhlak masyarakat pada zaman sekarang ini.
Sejak akhir-akhir ini juga, turut menyaksikan kemunculan beranekaa kumpulan yang tidak ada akhlak dalam kehidupan mereka dan juga boleh menyebabkan kepada keruntuhan akidah di kelangan mereka. Diantara kumpulan mengamalkan fahaman salah yang sedang pesat berkembang pada masa ini ialah Black Metal yang merupakan satu ajaran syaitan bertujuan untuk merosakkan pemikiran dan pegangan umat islam. Para pengikut kumpulan ini juga ramai terdiri daripada golongan muda yang melakukan pemujaan kepada syaitan. Mereka diindokrinasikan supaya membencikan agama. Salah satu cara untuk memanisfstasikan perasaan anti agama itu dengan mengoyak dan memijak al-Quran. Mereka juga menari dan melakukan seks di atas Quran sehingga satu peringkat mereka akan kencing atas Quran secara beramai-ramai. Berdasarkan peristiwa itu, lambang keperibadian akhlak dalam masyarakat kita sangat lemah sehingga berani membuat perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah S.W.A

14.KEDUDUKAN AKHLAK DALAM ISLAM
Menurut islam seperti yang digariskan oleh al-Quran bahawa akhlak adalah menjadi syarat mutlak kepada kemajuan, ketinggian umat dan tamadunnya. Seterusnya menjadi syarat mutlak kepada kekal, keterusan umat dan tamadunnya. Menganalisa kisah sejarah umat manusia seperti yang dirakamkan oleh al-Quran akan sampai kepad kesimpulan bahawa kehancuran dan kemusnahan umat dan tamadunnya tidak terpisah sama sekali dari faktor akhlak; iaitu ketiadaan sistem akhlak dalam kegiatan hidup masyarakat dan bernegaranya. Jelasnya krisis moral dan keruntuhan akhlak adalah sebab awal dan terakhir kepada kerosakan tamadun dan kehancurannya.
Jelas dan ringkasnya pembangunan tamadun kebendaan yang dituntut dan diakui oleh islam ialah pembangunan tamadun yang mengikut panduan dan pimpinan Ilahi. Maka dengan itu akan selaras dan selarilah antara alm ciptaan yang tunduk patuh,menyerah dan sujud kepada Allah untuk dipergunakan oleh manusia yang juga tunduk patuh menyerah dan sujud kepada Allah. Kedua-duanya selari dan selaras sebagai sifatnya makhluk yang dicipta untuk tunduk, patuh, menyerah dan sujud kepada Allah, maha pencipta. Kesesuaian dan keselarasan antara kedua, alma manusia dan alam semesta dalam landasan “tunduk kepatuhan, menyerah dan sujud kepada Allah maha pencipta” itulah asas kepada kesejahteraan hidup dan tamaddun manusia yang sebenar dan hakiki. Penguasaan manusia keatas alam benda atau alam semesta yang tumduk patuh, menyerah dan sujud kepada allah tuhan yang maha penciptanya untuk diperguna dan diperalatkan oleh manusia dalam usaha membangun tamaddunnya di dunia, tetapi dirinya sendiri yang menguasai alam semesta itu engang daninkar untuk tunduk dan patuh menyerah sujud kepada Allah, kepada hidayah, pimpinan dan pnduannya, pasti akan mengakibatkan percangahan atau pertentangan dalam kehidupan dan tamadunnya. Dengan keenganan dan keingkaran manusia itu sudah pasti mereka menolak dan menafikan allah tuhan maha pencipta alam benda atau alam semesta yang dikuasainya. Dengan penolakan dan penafian kepada Allah tuhan maha pencipta manusia akan lupa dirinyasebagai manusia
Tidak dinafikan semua pihak dari semua lapisan mempunyai saham dalam usaha ini.tetapi perlu dutekankan bahawa individu dan para pemimpin sama ada yang berada di barasain yang berkuasa atau yang di luar berkuassa meempunyi peranan dalam mengatasi dan membentuk akhlak umat dan rakyatnya.
Usaha pembentukan suatu umat dan tammadunnya tidak dibina melainkan dengan menyeelesikan kresis dan keruntuhan akhlak generasi umatnya. Ini hanya dapat dilakukan melalui suatu kesatuan usaha dan kepanduan tenaga yang berasaskan kepada manhaj akhlak Illahi dan peratura rabbani.

15. FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN AKHLAK MULIA
Agama merupakan asas kepada pembentukan akhlak yang baik dalam diri manusia. Sebelum diutuskan nabi Muhammad S.A.W, pada masa itu dikatakan zaman yang berada dalam keadaan kegelapan atau jahiliah. Zaman kegelapan yang dimaksudkan itu ialah, zaman yang tidak ada dakwah islam. Disebabkan perkara itu, masyarakat pada masa tersebut sangat tidak berakhlak seperti membunuh bayi perempuan, berperang sesama sendiri, dan lain lagi.
Setiap orang perlu hidup dalam keadaan berakhlak. Akhlak juga yang menunjukkak seseorang itu manusia yang baik atau buruk perangainya. Akhlak berarti prilaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun. Akhlak mulia berati seluruh prilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadist yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW kepada kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup. Akhlak beliau adalah Al-Quran.
Akhlak atau adab sopan santun yang telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW itu meliputi akhlak manusia kepada Allah SWT dan Akhlak terhadap sesama ciptaan Allah, termasuk didalamnya akhlak terhadap diri sendiri karena diri sendiri itu termasuk ciptaan Allah Juga, lahir dan batin
Secara garis besar, akhlak mulia itu dapat dikelmpokkan kedalam dua kelompok yaitu :
1 Akhlak kepada Allah
Akhlak mulia kepada Allah berati mengikuti seluruh perintah yang telah disampikan Allah kepada Rasul yang Maha Mulia Muhammad SAW. Seluruh perintah tersebut sudah tercatat dalam Al-Quran dan Hadith.
2 Akhlak kepada ciptaan Allah
Akhlak terhadap ciptaan Allah meliputi segala prilaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun sesama ciptaan Allah yang terdiri atas ciptaan Allah yang gaib dan ciptaan Allah yang nyata, benda hidup dan benda mati.

16. KELEBIHAN ORANG YANG BERAKHLAK MULIA
Fadilat akhlak yang mulia bukan sahaja merupakan tarikan orang terdahulu untuk memasuki Islam, ianya juga menjanjikan kelebihan di akhirat. Nabi Muhammad S.A.W. telah bersabda:
“Sesungguhnya, diantara kamu yang paling saya sukai, dan yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat nanti, adalah mereka yang paling baik akhlaknya.” (Riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani dan Ibn Habban)
Menunjukkan akhlak yang mulia amat penting, kerana ianya merupakan pintu dakwah yang paling utama. Tingkah laku kita menggambarkan ajaran Nabi kita. Kita perlu banyak bersabar dalam mengharungi cabaran kehidupan moden ini.
Dengan Prinsip Akhlak mulia ini kita mampu untuk menyesuaikan dalam konteks kehidupan zaman ini. Pada zaman ini, kelonggaran pengangan moral menarik kita ke lembah nafsu.Janganlah kita mengikut hawa nafsu.Sebaik-baik pegangan kita adalah akhlak yang suci. Akhlak yang kita pegang ini adalah ajaran yang tidak sekali-kali boleh digadaikan.
Dengan kita berpegang dengan akhlak mulia ini dan menunjukkan kerahmatan agama Islam, Insya Allah kita mampu membawa kesejahteraan dan menjadi contoh kepada semua. Firman Allah dalam surah Ali Imran, ayat 159:
“Maka Dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu Wahai Muhammad), Engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah Engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan Yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah Dengan mereka Dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila Engkau telah berazam (Sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang bertawakal kepadaNya.”

17. KEBURUKAN ORANG YANG TIDAK BERAKHLAK
Dewasa ini, seringkali terpampang di dada-dada akhbar dan di corong-corong radio tentang permasalahan akhlak yang timbul rata-ratanya melibatkan remaja, baik lelaki mahupun perempuan. Bagi segelintir daripada kita mungkin merasakan ini bukanlah masalah kita. Asalkan tidak kena pada anak dan saudara mara kita sendiri, maka tak mengapalah kan?
Pernah suatu ketika Nabi SAW bertanyakan para sahabat baginda,
“Tahukah kalian, siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang rugi?” Mereka menjawab, “Orang yang rugi menurut pandangan kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham mahupun harta” dan Nabi SAW bersabda “Orang-orang yang rugi dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari Qiamat dengan membawa amal solatnya, puasanya, zakatnya dan dia membawa seluruh amalannya, sedangkan dia telah mencaci ini dan menuduh itu, memakan harta ini, dan menumpahkan darah ini, maka akan ditebuskan perbuatannya ini dari amal kebajikannya dan ini dari amal kebajikannya. Jika telah habis kebaikannya sebelum seluruh amal kebaikannya dihisab, maka diambilkan dari amal keburukan mereka (orang yang pernah disakitinya), sehingga seluruh keburukan mereka dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka.” (HR Imam Muslim dan At-Tirmizi)
Nah, bagaimana orang yang di dunianya hebat dengan amal kebaikan baik solat, puasa, mahupun zakatnya boleh dihumbankan ke neraka? Tidak lain kerana keperibadian dan akhlaknya yang menyakiti dan menganiayai orang lain (tidak berakhlak mulia) yang menyebabkannya dihumban ke neraka. Moga kita semua dijauhkan dari mendapat kerugian yang besar ini. Ameen.

18. SEJAUH MANAKAH HUBUNGAN BERILMU DAN BERAKHLAK
seperti kita ketahui bahawasanya berilmu dan berakhlak adalah satu hubungan yang tidak dpat dipisahkan yang mana kedua-duanya ada kaitan antara satu sama lain. Seseorang yang dikatakan berilmu mestilah dia beramal dengan ilmunya, secara tidak langsung dapat membentuk akhlak peribadi yang mulia.
Walau baimanapun, ada segelintir masyarakat yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu dipelajarinyadan menyebabkan tingkah laku akhlaknya menjadi negative. Sebagai contoh, selalu mengumpat, sedangkan dia tahu bahawasanya perkara itu adalah haram dari segi hukumnya, tetapi sudah menjadi kebiasaan mulutnya dengan perbuatan tersebut, kecualilah jika mengumpat yang diharuskan oleh syara’. Begitu juga dengan perkara ain seperti menghormati ibi bapa, dan seumpamanya.
Selain itu, seseorang yang berakhlak tidak semestiya seseorang itu tidak berilmu, kerana orang yang berilmu itu dia sudah mengetahui pantang larang perbuatan oleh syara’ contohnya mencuri, seseeorang yang dikatakan berilmu dan beramal dengan ilmunya sudah mengetahui bahawasanyaperbuatan itu dilarang oleh syara’ secaraa tidak langsung orang yang berilmu itu tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan seterusnya dapat membebtuk peribadi yang mulia.

19. KESIMPULAN
SUATU hari ketika seorang hamba membuka sebuah buku yang membincangkan mengenai iman, tanpa disengaja tajuk taubat menjadi pilihannya. Hatinya bekerja keras untuk menghayati setiap perkataan yang dibaca dan akal berfikir kebenarannya.
Akhirnya dia berkata: “Alangkah jauhnya penyelewengan yang sudah aku lakukan selepas Allah memberi petunjuk kepadaku suatu masa dulu.” Tetapi dalam penyesalan itu muncul satu kesyukuran yang terbit daripada hidayah Allah, bahawa betapa beruntungnya dia mendapat kembali hakikat ilmu yang lama hilang daripada jiwanya yang telah menyebabkan akhlak dirinya menjadi teruk.
Ada sedikit kebenaran pada perkataan sebahagian ahli makrifah yang bermaksud, ketika seseorang itu jatuh melakukan dosa, janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah, tetapi bersyukurlah kerana daripada perlakuan dosa yang disedari itu, lahirlah penyesalan dan taubat.
Kerana dosa yang disedari ini manusia boleh mendekatkan diri dengan Allah. Dosa itu membuatnya menjadi hamba yang cepat bertaubat dan mengakui kelemahan diri di hadapan Allah. Lalu dia sentiasa berhati-hati dalam segala perbuatannya.
Berbanding dengan seseorang yang berasa tidak pernah berbuat dosa dan sentiasa berasa dirinya betul, sungguh orang seperti ini bertambah jauh dirinya daripada Allah akibat kesombongan melampau atas nama ilmu dan amal.
Selepas menyedari keadaan seperti itu, barulah kita sedar betapa kita perlukan ilmu yang boleh membawa kepada kefahaman dan penghayatan sebenar mengenai diri kita dengan Allah dan tabiat dunia yang fana ini.

~~~ Dikongsi  drp Khai Blog ~~~

20. RUJUKAN
1. Mohd. Sulaiman Bin Hj. Yasin, 1992. Akhlak dan tasauf. Yayasan Salman Bangi, Selangor.
2. Syekh Abdul Qodir Bin Abdul Muttalib Al-Indusi, cetakan baru 2005. Penawar Bagi Hati. Fathani Thailand.
3. Ahmad Izzuddin Abdullah Khalafullah, 1969. Al-Sayyid Ibrahim Al-Dasuki. Al-Qahirah
4. Muhammad Al- Ghazali, 1974. Khuluq Al- muslim. Al- Qahirah
5. Syed Muhammad Naquib al- `Attas. 1993. Islam and secularism. Kulala Lumpur
6. Ramli Awang. 1997. Tasawwur Rabbani menurut al-Quran dan al-Sunnah. Shah Alam: Penerbitan Hizbi.
7. Ulwan, Nasih, (1995). Pendidikan Anak dalam Islam. Jakarta: Pustaka Amani.
8. Al-Quran resam osmani

Ahad, 24 Jun 2012

KEWAJIBAN MELAKSANAKAN HUKUM ALLAH..


Firman Allah taala yang bermaksud: "Dan hendaklah ahli Kitab Injil menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya; dan sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang Yang fasik." ( Al Maidah : 47 )

Kefahaman masyarakat Islam sekarang sudah sampai ke tahap sayangi hukum Allah. Sebahagian besarnya sedar betapa pentingnya Hukum dan Peraturan Allah untuk menyelesaikan masalah sosial yang berlaku kini. Malangnya kerana sistem pendidikan, pemikiran, politik dan budaya telah mengaburi akal mereka sehingga hampir tidak tahu bagaimana hendak mengaplikasikannya. Dalam keadaan sebegini lahir sekumpulan yang berjuang untuk menegakkannya tetapi dirasakan masih belum memuaskan dan kurang kesesuaian dengan hasrat mereka. Adakah ini disebabkan bentuk penyampaian dan pengolahan yang disampaikan sehingga hampir sebahagian umat Islam hilang kepercayaan? Sebenarnya, pendidikan ala penjajah lebih mempengaruhi dalam membina diri dan tanggapan masyarakat.

Selama ini sebahagian masyarakat yang beranggapan dirinya muslim meletakkan apa yang dilakukannya sudah memadai untuk penerusan hidup mereka dunia dan akhirat. Harapan ini tidak akan menjadi kenyataan kerana Allah tetap menjanjikan kejayaan kepada mereka yang berpegang teguh tanpa mengetepikan mana-mana yang wajib dilaksanakan. Sudah pasti satu pendekatan baru perlu dijalankan dalam membawa reformasi pemikiran masyarakat.

Kenapa Perlu Kepada Hukum Allah

Sejak merdeka sehingga hari ini semua peraturan dan undang-undang yang diamalkan masih tidak mampu menyelesaikan dan mengurangkan kadar gejala sosial yang berlaku. Ke mana lagi manusia perlu merujuk? Bukankah kepada Yang maha Mencipta dan Maha Berkuasa!. Yakinkah manusia pada Allah dengan penciptaan diri manusia yang serba indah ini? Sekiranya benar, maka perlukah manusia memahami bahawa Allah jadikan manusia berserta dengan peraturan hidupnya sekali? Bolehkah al-Quran itu diterima sebagai Perlembagaan hidup yang terkandung di dalamnya peraturan-peraturan dan undang-undang dalam kehidupan bermasyarakat? Adakah tahap keyakinan mencapai 100% atau masih ada dalam pemikiran mengharapkan penghukuman model sendiri kerana beralasan kepada masyarakat majmuk? Bukankah Allah datangkan manusia dalam pelbagai bangsa dan kaum sebagai masyarakat majmuk yang kemudiannya disediakan peraturan hidup yang sama, sama ada di waktu anak-anak, remaja, belia, dewasa sehingga kepada kematiannya?

Jawapan perlu dilahirkan oleh akal yang waras, kerana apabila Tuhan jadikan manusia maka sudah tentu dijadikan dengan peraturannya sekali, sama juga dengan manusia bila mereka jadikan robot maka dijadikan peraturan dan cara untuk robot itu beroperasi. Sebagai seorang muslim, marilah tanam keyakinan diri bahawa seluruh dalil naqli (nas al-Quran dan al-Sunnah) dan aqli (pendapat ulama) membuktikan bahawa undang-undang yang semestinya mendominasi alam ini adalah undang-undang Allah. Kehidupan di alam ini tidak akan tersusun secara ideal dan adil kecuali di bawah naungan hukum dan peraturan Allah. Segala hal yang berlaku membabitkan manusia tidak akan dapat diselesaikan melainkan merujuk kepada kaedah dan cara yang diperintahkan oleh Allah. Maka perintah Allah itulah yang dikatakan sebagai hukum. Apabila ia melibatkan bilangan yang ramai maka ia menjadi fardhu kifayah, iaitu fardhu dalam erti kata wajib yang dituntut. Jika tidak dilaksanakan maka padahnya berdosa dan zalim dengan erti kata yang lain gejala tersebut tidak dapat diselesaikan atau diatasi. Maka itulah sebabnya wajib melaksanakan Hukum Allah.

Perintah Wajib Melaksanakan Hukum Allah

Allah telah menyebut dengan jelas tentang perintah melaksanakan Hukum dengan Hukum Allah dan akibat kepada keingkaran menempatkan seseorang itu fasiq, kafir dan zalim. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 yang bermaksud:

44. "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, Yang mengandungi petunjuk dan cahaya Yang menerangi; Dengan Kitab itu Nabi-nabi Yang menyerah diri (kepada Allah) menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi, dan (dengannya juga) ulama mereka dan pendita-penditanya (menjalankan hukum Allah), sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari Kitab Allah (Taurat) itu, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya (dari sebarang perubahan). oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia tetapi hendaklah kamu takut kepadaKu (dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahKu); dan janganlah kamu menjual (membelakangkan) ayat-ayatKu Dengan harga Yang sedikit (kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia); dan sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang kafir.

45. Dan Kami telah tetapkan atas mereka di Dalam Kitab Taurat itu, Bahawa jiwa dibalas Dengan jiwa, dan mata dibalas Dengan mata, dan hidung dibalas Dengan hidung, dan telinga dibalas Dengan telinga, dan gigi dibalas Dengan gigi, dan luka-luka hendaklah dibalas (seimbang). tetapi sesiapa Yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya; dan sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang Yang zalim.

46. Dan Kami utuskan Nabi Isa Ibni Maryam mengikuti jejak langkah mereka (Nabi-nabi Bani Israil), untuk membenarkan Kitab Taurat Yang diturunkan sebelumnya; dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, Yang mengandungi petunjuk hidayah dan cahaya Yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa Yang telah ada di hadapannya dari Kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa.

47. Dan hendaklah ahli Kitab Injil menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya; dan sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang Yang fasik.

Meskipun ayat-ayat ini ditujukan kepada Yahudi yang menerima kitab Taurat dan Injil, sebenarnya bermaksud kepada mereka yang ada kitab tetapi tidak mahu menghukum dengan kitab tersebut. Maka samalah dengan umat Islam yang Allah sediakan al-Quran tetapi tidak mahu menghukum dengan al-Quran tersebut. Sesungguhnya Allah telah melaknat kaum Yahudi dengan sebab tindakan mereka itu dalam bentuk sentiasa berlaku persengketaan, jenayah, kemaksiatan dan sebagainya. Begitu juga sekiranya umat Islam kini enggan maka Allah akan murka sebagaimana Allah murka kepada kaum Yahudi sehinggalah ke hari ini.

Firman Allah di dalam Surah Yusof ayat 40 yang bermaksud: “Keputusan (Hukum ) itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

Berhukum dengan hukum Allah adalah manifestasi ( terjemahan ) iman dan tauhid (al-Qaradhawy, 1997:103), manakala mencanggahinya adalah manifestasi kekufuran, syirik dan kezaliman.

Persoalan ini bukan suatu bahan gurauan, sendaan, kajian, penangguhan atau rundingan. Hanya ada dua pilihan. Sama ada berhukum dengan hukum Allah yang merupakan rentetan dari prinsip kehambaan mutlak kepada Allah atau berhukum dengan hukum yang lain, dengan menyerahkan hak berhukum itu kepada taghut, syirik dan kufur.

Inilah yang digambarkan oleh firman Allah dalam Surah al-Nisā’ : 60 yang bermaksud:

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya Telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada mu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka Telah diperintah mengingkari taghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya”.

Allah Taala sendiri menafikan keimanan mereka di dalam Surah al-Nisā’ : 65 yang bermaksud:

“Maka demi Tuhan mu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Hanya berhukum dengan hukum Allah menjamin kesejahteraan kehidupan manusia rohani dan jasmani, individu dan komuniti di dunia mahupun di akhirat. Ini merujuk kepada hakikat hukum dan perundangan Islam yang bermatlamatkan kemaslahatan dan keadilan. Sekaligus ia mencegah kerosakan, kemudaratan dan kezaliman. Walaupun ia kelihatan keras dan kasar namun hakikatnya adalah kemaslahatan dan kesejahteraan. Inilah yang dijelaskan dalam firman Allah di dalam Surah al-Baqarah : 179 yang bermaksud :

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Hukuman qisas walau kelihatan kasar dan keras ke atas individu dan masyarakat namun ia menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka. Bila ia dijalankan secara berkesan masyarakat akan menjalani kehidupan seharian dengan penuh ketenangan. Tanpa bimbang dan takut kepada penjenayah-penjenayah yang membarah rasa tidak selamat. Lihatlah pada realiti kehidupan masyarakat, akibat daripada meninggalkan hukum Allah. Kecurian, rompakan, rogol, samun, pembunuhan, penagihan dadah, zina, judi, rasuah dan sebagainya telah menjadi suatu penyakit masyarakat bahkan industri yang terlalu amat berkembang. Akibatnya lahirlah rasa bimbang, rasa curiga, wasangka, kezaliman, masyarakat tanpa nasab keturunan, kemiskinan, budaya berseronok yang melampau, budaya hiburan yang merosakkan, ketidakseimbangan agihan kekayaan, kemiskinan dan kemelaratan.

Kelebihan Melaksanakan Hukum Allah

Setelah merujuk kepada perintah Allah dan pelaksanaannya di zaman Rasulullah maka terpancar di pemikiran yang sihat bahawa pelaksanaan hukum Allah mendatangkan kebajikan, keadilan, keamanan dan kesempurnaan hidup seluruh umat manusia. Ini merupakan ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia apabila melaksanakan hukum Allah tanpa mengira dasar politik dan berbilang kaum. Bahkan ia akan meningkatkan lagi hubungan persaudaraan dan kasih-sayang sesama manusia. Malah ia akan memadamkan segala perpecahan dan perkelahian (al-Qaradhawi ). Segala macam ancaman kepada masyarakat akan dapat diselesaikan dengan sempurna. Segala bentuk gejala sosial akan dapat dileraikan dengan baik tanpa sebarang kekecohan dan kekeliruan. Apa yang paling penting ialah kesan daripada pelaksanaan tersebut menghasilkan kemanisan iman dan kecintaan kepada Allah.

Keadilan Allah yang mutlak itulah menjamin kehidupan yang sejahtera. (al-Qaradhawi ).

Sekiranya manusia menggunakan hukum ciptaannya sendiri maka ia telah mempersendakan Allah yang menyebabkan kufur dan syirik kepada Allah. Sekiranya ia perbuatan orang bukan Islam maka padanlah mereka sememangnya syirik dan kufur, tetapi jika seseorang mukmin bertindak demikian maka hilanglah segala amalan dan keislamannya. Ia bertepatan dengan firman Allah di dalam Surah al-Nahl : 116 yang bermaksud:

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.

Khamis, 21 Jun 2012

BAHAGIAN-BAHAGIAN SYIRIK.Syeikh Sulaiman bin Abdullah telah membahagikan syirik itu kepada empat bahagian iaitu :

Syirik Rububiyyah,
Syirik Asma’,
 Syirik Sifat
dan Syirik Ubudiyyah.

Bentuk Syirik Rububiyyah ialah mempersekutukan Allah dalam pentadbiran alam ini iaitu, Pertama – Menafikan Allah sebagai pentadbir alam ini sebagaimana ucapan yang dilafazkan oleh firaun yang termaktub di dalan Al-Quran yang bermaksud:” (Firaun berkata) akulah tuhan kamu yang tertinggi”. Surah An-Nazi’aat ayat 24. Kedua – Mengiktiraf adanya kuasa selain Allah yang mengurus alam ini.

Manakala Syirik Asma’ dan Sifat iaitu menyamakan sifat-sifat Allah dengan sesuatu yang lain, sama ada dalam bentuk tindakan atau percakapan. Ia juga terbahagi kepada dua bahagian iaitu, Pertama – Menyamakan Allah dengan makhluk seperti pendapat yang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, pandangan dan pendengaran Allah sama seperti pendengaran manusia sedangkan Allah bersifat sempurna sebagaimana firmannya yang bermaksud: “Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya”. Kedua – Menyatakan sifat Allah S.w.t. kurang atau lemah yang nyata bertentangan dengan sifat Allah s.w.t., Yang Lengkap lagi Maha Tinggi.

Syirik Ubudiyyah iaitu syirik dari segi penyembahan yang banyak berlaku dalam masyarakat kita sama ada disedari atau tidak iaitu: Pertama – Menyembah selain Allah. Meminta dan bergantung harap kepada selainnya seperti meminta sesuatu kepada pokok, busut, kubur keramat, pantai dan lain-lain lagi. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan sesuatu pun denganNya”. Surah An-Nisa’ : Ayat 36.

Kedua – Beribadat dengan tidak ikhklas (riak). Ia beribadat mungkin kerana kepentingan diri, mencari nama, pangkat, pengaruh dan sebagainya. Ia juga disebut sebagai syirik kecil. Dalam satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Al-Hakim, seorang sahabat bernama Syaddadi bin Aus telah menemui Rasulullah s.a.w. pada suatu malam dan mendapati baginda sedang menangis, lalu ia pun bertanya :” Kenapa Rasulullah s.a.w. menangis?,. Baginda menjawab:” Aku takut umatku ditimpa syirik walhal mereka bukan menyembah berhala, tidak pula menyembah bulan dan matahari atau batu, hanya kerana mereka berlaku riak dalam mengerjakan amalan”.

Menurut Dr Yusuf Al-Qardawi, syirik terdiri dari dua jenis, dikenali dengan syirik akbar dan syirik asghar. Syirik Akbar ialah syirik yang tidak diampunkan oleh Allah dan pelakunya tidak akan dimasukkan sama sekali ke syurga. Manakala Syirik Asghar pula adalah di antara dosa-dosa besar yang dikhuatiri orang yang melakukannya dan yang berterusan melakukannya akan membawa kepada mati di dalam keadaan kafir jika Allah tidak memberi pertolongan dengan rahmat-Nya sekiranya dia tidak bertaubat sebelum mati.

1. Syirik Akbar Jali (terang) dan Khafi (tersembunyi)

Syirik Akbar terbahagi kepada dua iaitu Syirik Akbar Jali (terang) dan Syirik Akbar Khafi (tersembunyi). Syirik akbar yang terang ialah beribadah kepada satu tuhan atau beberapa tuhan di samping Allah SWT sama ada tuhan tersebut berbentuk objek seperti matahari, bulan atau benda mati seperti berhala atau batu ataupun tuhan tersebut berbentuk binatang seperti anak lembu atau bapak lembu atau tuhan yang berbentuk manusia seperti Firaun yang mendakwa dirinya tuhan.

Ahmad Mohd Salleh (2002) menjelaskan syirik akbar ialah menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu makhluk dari aspek penciptaannya seperti mempercayai ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah SWT yang lebih berkuasa. Firman Allah SWT: Maksudnya: “Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.” Surah Al-Maa’idah: Ayat 72

Secara kesimpulannya, Syirik Akbar ialah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dengan mempercayai dan menyembah sesuatu yang dianggap mempunyai kuasa luar biasa, sama ada sebagai pengantara dengan Allah seperti berhala, sebagai anak Allah, isteri, roh ataupun mempunyai kuasa tertentu yang hanya milik Allah SWT. (Mardzelah Makhsin, 2003). Syirik akbar adalah syirik yang sebenar, yang tidak diampunkan oleh Allah SWT dan orang Islam yang melakukannya boleh dijatuhkan hukuman murtad.

Perkara ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy kerana pada hakikatnya mereka masih mempercayai kewujudan Allah dan bersumpah dengan nama Allah tetapi mereka mensyirikkan Allah dengan mengambil berhala sebagai sembahan. Oleh itu mereka disebut dalam al-Quran sebagai musyrikun atau kafirun. Begitu juga dengan orang-orang yang beragama Kristian yang mengambil Isa a.s sebagai anak tuhan yang disembah selain daripada Allah demi mendapatkan keampunan. Begitulah juga orang Yahudi yang menganggap Uzair anak Tuhan dan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang terpilih di sisi Allah. Oleh kerana itu mereka melakukan syirik yang besar dan ini mengeluarkan mereka daripada agama Tauhid yang dibawa oleh para Nabi, dan rasul terakhir Muhammad SAW. Firman Allah SWT yang bermaksud, “Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah” dan orang-orang Nasrani berkata: “Al-Maseh itu putera Allah”. Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?:” Surah at-Taubah: Ayat 30

Bagi orang Islam, sesiapa yang mempercayai, meyakini, mentaati dan menyembah apa sahaja perkara yang dianggap berkuasa ataupun menyamai sifat dan keagungan Allah S.W.T, dia sudah melakukan syirik yang besar dan boleh dijatuhkan hukuman murtad jika enggan bertaubat setelah diberikan penerangan serta peluang. Antara contoh perlakuan syirik yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah
memohon sesuatu daripada kubur orang yang meninggal dunia, memohon sesuatu daripada makhluk jin dengan cara memuja dan mempersembahkan sesuatu kepada mereka, memuja dan mempercayai ‘kekuasaan’ semua makhluk sama ada pokok, bukit, gua, busut, matahari, bintang, bulan dan sebagainya.

Selain daripada syirik dalam bentuk pemujaan dan permohonan, terdapat juga syirik dalam bentuk penghambaan dan ketaatan kepada selain daripada Allah SWT. Perkara ini terjadi kerana seseorang atau pun sekumpulan orang mematuhi perintah dengan menolak hukum Allah SWT. Perkara ini jelas dalam al-Quran dan as-Sunnah. Firman Allah SWT: ‘ Maksudnya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” Surah anNisaa’ : Ayat 65

Dalam ayat ini, Allah SWT menafikan iman bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum-Nya kerana manifestasi keimanan adalah menuntut ketaatan dan kepatuhan kepada perintah-Nya. Keingkaran menggunakan hukum Allah serta pengambilan hukum lain adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dan ini adalah syirik yang nyata. Perkara ini jelas dalam ayat-ayat lain antaranya firman Allah berkenaan ahli-ahli kitab yang mengambil ahli-ahli agama mereka sebagai tuhan selain Allah. Ini kerana mereka patuh dan taat kepada ahli agama dalam melakukan pendustaan pada agama Allah, “Mereka mengambil orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan al-Maseh Isa bin Maryam, sedang mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah tuhan yang satu, tidak ada tuhan selain dia, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan.” Surah Al-Furqan : Ayat 43

Allah juga menyifatkan orang yang patuh kepada hawa nafsunya pada hakikatnya mengambil hawa nafsu tersebut sebagai tuhan yang disembah; Firman Allah SWT: Maksudnya: “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah Telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?” Surah al Jaatsiyah : Ayat 23

“Di kolong langit ini, tidak ada tuhan yang disembah yang lebih besar dalam pandangan Allah selain dari hawa nafsu yang dituruti.” Hadith Riwayat Ahmad

Sabda nabi S.a.w yang bermaksud, “Syurga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai (nafsu) syahwat.” Hadith riwayat Bukhari & Muslim

2. Syirik Akbar Khafi

Syirik ini berlaku dalam bentuk percampuran antara amalan yang berunsurkan kekufuran dengan amalan yang berunsurkan Islam serta dicampur dengan kepercayaan karut marut berkaitan kekuasaan sesuatu benda yang menyerupai kuasa Allah SWT. Percampuran ini menyebabkan kecelaruan dalam akidah seseorang kerana hak-hak Allah SWT diberikan atau dikongsikan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah seperti kekuasaan, pengabdian, pertolongan perlindungan, keikhlasan, sifat-sifat kesempurnaan dan sebagainya. Perkara-perkara ini jika tidak diteliti menyebabkan seseorang terjerumus dalam perangkap syaitan dan dibimbangi pelakunya mati dalam keadaan kufur kepada Allah SWT jika tidak sempat bertaubat.

Contohnya bersumpah dengan yang lain daripada Allah seperti bersumpah dengan nama nabi, Kaabah, wali, orang-orang soleh dan sebagainya. Ini kerana manusia hanya layak bersumpah dengan nama Allah sahaja. Bersumpah dengan nama-nama makhluk adalah tidak layak bagi manusia kerana dikhuatiri ia menyamakan makhluk dengan penciptanya. Manakala amalan-amalan yang turut membawa kepada syirik akbar adalah seperti memakai tangkal dengan tujuan menolak kemudaratan atau mendatangkan sesuatu keuntungan dengan pergantungan kepada tangkal tersebut, menggunakan jampi mantera yang mengandungi permohonan pertolongan atau perlindungan daripada selain Allah, mempercayai ramalan ahli nujum atau mengamalkan ilmu nujum, bernazar kepada selain Allah, terlalu mengagungkan sesuatu sama ada nabi, rasul, tempat-tempat tertentu atau objek tertentu sehingga menyamai salah satu sifat Allah SWT dan amalan-amalan lain seumpamanya.

3. Syirik Asghar

Ianya adalah di antara jenis-jenis dosa besar bahkan lebih besar di sisi Allah daripada dosa-dosa besar yang lain.

Syirik asghar adalah syirik yang tersembunyi kerana kadang kala tidak disedari oleh orang yang melakukan perkara tersebut. Syirik ini banyak bersangkutan dengan amalan hati seseorang. Ia terjadi apabila sesuatu amalan ketaatan dikerjakan dengan niat yang tidak ikhlas kerana Allah SWT seperti hanya menunjuk-nunjuk kepada orang ramai, mendapat pujian dan sanjungan bagi sesuatu tujuan seperti perniagaan dan perkahwinan serta tujuan-tujuan yang seumpamanya.

Melihat kepada situasi hari ini, ternyata amalan mensyirikkan Allah sama ada syirik jali atau khafi berlaku secara sedar atau tidak. Walaupun daripada kalangan orang Islam tidak menyembah berhala, tetapi mereka terdedah kepada perbuatan syirik. Gejala syirik khafi tidak kurang hebatnya dengan berleluasanya gejala riak, beramal untuk manusia, perasaan dengki, mengharap redha manusia, bermuka-muka, tidak ikhlas, tathoyyur (merasa sial kerana melihat sesuatu), meninggalkan solat kerana malas, menandakan amalan syirik memang menguasai hidup umat Islam kini.

.

GOLONGAN LELAKI DAN WANITA AHLI NERAKA..Benarkah Lelaki Selamat Dari Azab Neraka..?

Kalau dilihat secara renungan makrifat, terdapat satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang menceritakan pengalaman baginda bertemu Allah SWT di Sidratul Muntaha malam Israk Mikraj, di mana Allah SWT telah memperlihatkan kepadanya keadaan wanita yang kebanyakan mereka dihumban dalam api neraka lantaran beberapa kesalahan semasa berada di dunia.

Namun ia bukan bermakna bahawa orang lelaki terselamat daripada panas api neraka dan dimasukkan dalam syurga Allah yang penuh dengan pelbagai nikmat yang luar biasa, yang terkadang tidak tergambar oleh akal fikiran manusia semasa hidup di dunia.

Justeru, apabila kita lihat beberapa istilah dalam al-Quran, menggambarkan kepada kita bahawa orang lelaki juga tidak kurang menjadi penghuni neraka. Ini berdasarkan keterangan al-Quran seperti istilah ‘Ashabun Nar’ (ahli neraka), al-Kafirun, al-Fasiqun, al-Munafiqun, az-Zolimun dan juga istilah yang disebut oleh baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam seperti golongan ‘dayus’, peminum arak dan anak-anak derhaka.

Apa yang menarik perhatian dalam isu yang ingin dibangkitkan di sini ialah golongan dayus seperti yang ditegaskan dalam sebuah hadis baginda. Ramai daripada kalangan umat Islam hari ini tidak menyedari bahawa mereka boleh termasuk golongan yang dayus dan tempat golongan ini di akhirat tidak lain adalah neraka.

Siapa Golongan Dayus..?

Mengapa neraka bagi golongan dayus? Golongan dayus ini sama ada seorang ayah yang membiarkan anak-anak gadis mereka keluar rumah tanpa mengenakan pakaian yang menutup aurat dengan sempurna begitu juga seorang suami yang membiarkan isterinya mendedahkan aurat seperti tidak memakai tudung kepala hingga di bawah perhiasan mereka.

Termasuklah membiarkan pembantu rumah di kalangan wanita asing yang dibiarkan tidak menutup aurat, maka suami tadi tidak berhak masuk syurga kerana membiarkan isteri dan pembantu rumahnya tidak menutup aurat seperti yang ditegaskan oleh al-Quran.

Peristiwa wanita ke neraka pada malam Mikraj

Sayidina Ali Karamallahuwajhah berkata:

“Saya dengan Fatimah pergi menghadap Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Kami dapati beliau sedang menangis, lalu kami bertanya kepadanya, apakah yang menyebabkan ayahanda menangis, ya Rasulullah?”
Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menjawab:

“Pada malam aku diisrak hingga ke langit, di sana aku melihat perempuan dalam keadaan amat dahsyat. Dengan sebab itu aku menangis mengenangkan azab yang diterima mereka.”
Saidina Ali Karamallahuwajhah bertanya:

“Apakah yang ayahanda lihat di sana?”

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menjawab:

“Aku lihat ada perempuan digantung rambutnya, otak kepalanya menggelegak. Aku lihat perempuan digantung lidahnya, tangannya diikat ke belakang dan timah cair dicurah ke dalam halkumnya (tekak).
“Aku lihat perempuan yang digantung kedua-dua kakinya terikat, tangannya diikat ke ubun-ubunnya, didatangkan ular dan kala. Aku lihat perempuan yang memakan dagingnya sendiri, di bawahnya dinyalakan api neraka. Aku lihat perempuan mukanya hitam dan memakan tali perutnya sendiri. “Aku lihat perempuan yang telinga pekak dan matanya buta, diisikan ke dalam peti yang diperbuat daripada api neraka, otaknya keluar daripada lubang hidung, badan bau busuk kerana penyakit kusta dan sopak.
“Aku lihat perempuan yang kepalanya seperti babi, badannya seperti himar dengan pelbagai kesengsaraan dihadapinya. Aku lihat perempuan yang rupanya seperti anjing, kala dan ular masuk ke kemaluannya, mulut dan pelepasnya (punggung). Malaikat memukulnya dengan corong api neraka.”
Fatimah pun bertanya kepada ayahandanya:

“Ayahanda yang dikasihi, beritakanlah kepada anakanda, apakah kesalahan yang dilakukan oleh perempuan itu?”
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menjawab:

“Fatimah, adapun perempuan tergantung rambutnya itu adalah perempuan yang tidak menutup rambut daripada bukan muhrimnya. Perempuan tergantung lidahnya ialah perempuan yang menggunakan lidahnya untuk memaki dan menyakiti hati suaminya.
“Perempuan yang digantung susunya adalah perempuan yang menyusukan anak orang lain tanpa izin suaminya. Perempuan kedua-dua kakinya tergantung itu ialah perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya.
“Perempuan tidak mahu mandi daripada suci haid dan nifas ialah perempuan yang memakan badannya sendiri, juga kerana ia berhias untuk lelaki bukan suaminya dan suka mengumpat orang.
“Perempuan yang memotong badannya sendiri dengan gunting api neraka kerana ia memperkenalkan dirinya kepada orang asing, bersolek dan berhias supaya kecantikannya dilihat lelaki lain.
“Perempuan diikat kedua kakinya dan tangannya ke atas ubun-ubunnya, disuakan ular dan kala kepadanya kerana ia boleh sembahyang tetapi tidak mengerjakannya dan tidak mandi janabah.
“Perempuan kepalanya seperti babi dan badannya seperti himar ialah ahli pengumpat dan pendusta. Perempuan rupanya seperti anjing ialah perempuan yang suka membuat fitnah dan membenci suaminya.
Seterusnya Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:

“Perempuan menyakit hati suami dengan lidahnya pada hari kiamat nanti Allah jadikan lidahnya sepanjang 70 hasta kemudian diikat di belakang tengkoknya.”
Abu Bakar as-Sidiq mengatakan, aku dengar Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:

“Perempuan menggunakan lidah untuk menyakiti hati suaminya ia akan dilaknat dan kemurkaan Allah.”
Usamah bin Zaid menceritakan, bahawa Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:

“Aku berdiri di atas syurga, kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah golongan miskin dan orang kaya tertahan di luar pintu syurga kerana dihisab. Selain daripada itu ahli neraka diperintahkan masuk ke dalam neraka, dan aku berdiri di atas pintu neraka, aku lihat kebanyakan yang masuk ke dalam neraka adalah perempuan.”
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:

“Aku lihat api neraka, tidak pernah aku melihatnya seperti hari ini, kerana ada pemandangan yang dahsyat di dalamnya aku saksikan kebanyakan ahli neraka adalah perempuan.”
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam ditanya, “Mengapa ya Rasulullah?”

Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menjawab:

“Perempuan mengkufurkan suaminya dan mengkufurkan ihsannya, Jika engkau membuat baik kepadanya seberapa banyak pun dia belum berpuas hati dan cukup.” (Hadis riwayat Bukhari)
Tazkirah Jumaat: Lelaki ramai masuk neraka?
Ustaz Zainudin Hashim
Fri | Jul 24, 09 | 12:43:04 pm MYT
Kalau dilihat secara renungan makrifat, terdapat satu hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang menceritakan pengalaman baginda bertemu Allah SWT di Sidratul Muntaha malam Israk Mikraj, di mana Allah SWT telah memperlihatkan kepadanya keadaan wanita yang kebanyakan mereka dihumban dalam api neraka lantaran beberapa kesalahan semasa berada di dunia.
Iklan
Namun ia bukan bermakna bahawa orang lelaki terselamat daripada panas api neraka dan dimasukkan dalam syurga Allah yang penuh dengan pelbagai nikmat yang luar biasa, yang terkadang tidak tergambar oleh akal fikiran manusia semasa hidup di dunia.

Justeru, apabila kita lihat beberapa istilah dalam al-Quran, menggambarkan kepada kita bahawa orang lelaki juga tidak kurang menjadi penghuni neraka. Ini berdasarkan keterangan al-Quran seperti istilah ‘Ashabun Nar’ (ahli neraka), al-Kafirun, al-Fasiqun, al-Munafiqun, az-Zolimun dan juga istilah yang disebut oleh baginda Rasulullah s.a.w. seperti golongan ‘dayus’, peminum arak dan anak-anak derhaka.

Apa yang menarik perhatian dalam isu yang ingin dibangkitkan di sini ialah golongan dayus seperti yang ditegaskan dalam sebuah hadis baginda. Ramai daripada kalangan umat Islam hari ini tidak menyedari bahawa mereka boleh termasuk golongan yang dayus dan tempat golongan ini di akhirat tidak lain adalah neraka.

Mengapa neraka bagi golongan dayus? Golongan dayus ini sama ada seorang ayah yang membiarkan anak-anak gadis mereka keluar rumah tanpa mengenakan pakaian yang menutup aurat dengan sempurna begitu juga seorang suami yang membiarkan isterinya mendedahkan aurat seperti tidak memakai tudung kepala hingga di bawah perhiasan mereka.

Termasuklah membiarkan pembantu rumah di kalangan wanita asing yang dibiarkan tidak menutup aurat, maka suami tadi tidak berhak masuk syurga kerana membiarkan isteri dan pembantu rumahnya tidak menutup aurat seperti yang ditegaskan oleh al-Quran.

Peristiwa wanita ke neraka pada malam Mikraj

Sayidina Ali k.w. berkata: “Saya dengan Fatimah pergi menghadap Rasulullah s.a.w. Kami dapati beliau sedang menangis, lalu kami bertanya kepadanya, apakah yang menyebabkan ayahanda menangis, ya Rasulullah?”

Baginda s.a.w. menjawab: “Pada malam aku diisrak hingga ke langit, di sana aku melihat perempuan dalam keadaan amat dahsyat. Dengan sebab itu aku menangis mengenangkan azab yang diterima mereka.”

Ali bertanya: “Apakah yang ayahanda lihat di sana?” Rasulullah s.a.w. menjawab: “Aku lihat ada perempuan digantung rambutnya, otak kepalanya menggelegak. Aku lihat perempuan digantung lidahnya, tangannya diikat ke belakang dan timah cair dicurah ke dalam halkumnya (tekak).

“Aku lihat perempuan yang digantung kedua-dua kakinya terikat, tangannya diikat ke ubun-ubunnya, didatangkan ular dan kala. Aku lihat perempuan yang memakan dagingnya sendiri, di bawahnya dinyalakan api neraka. Aku lihat perempuan mukanya hitam dan memakan tali perutnya sendiri. “Aku lihat perempuan yang telinga pekak dan matanya buta, diisikan ke dalam peti yang diperbuat daripada api neraka, otaknya keluar daripada lubang hidung, badan bau busuk kerana penyakit kusta dan sopak.

“Aku lihat perempuan yang kepalanya seperti babi, badannya seperti himar”

P/S: Sumber drp: Ustaz Zainudin Hashim

TERJEMAHAN HADITH SOHEH MUSLIM KITAB BENTUK KENIKMATAN SYURGA DAN PENGHUNINYA


1. Di Syurga terdapat sebatang pohon yang luas bayangannya tidak dapat ditempuh selama seratus tahun berkendaraan

•             Hadis riwayat Abu Hurairah, ia berkata:

Dari Nabi, beliau bersabda: Allah berfirman: Aku sediakan untuk hamba-hamba-Ku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga serta tidak terbesit dalam hati manusia. Bukti kebenaran itu terdapat dalam Alquran: Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Shahih Muslim No.5050)

•             Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:

Dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya di dalam Syurga itu terdapat sebatang pohon di mana seorang pengendara (harus) menempuh luas bayangannya selama seratus tahun. (Shahih Muslim No.5054)

•             Hadis riwayat Sahal bin Saad ra.:

Dari Rasulullah saw., beliau bersabda: Sesungguhnya di dalam Syurga itu terdapat sebatang pohon di mana (jika) seorang pengendara berjalan di bawah bayangannya selama seratus tahun, ia tidak dapat menempuhnya. (Shahih Muslim No.5055)

•             Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri ra.:

Dari Nabi saw., beliau bersabda: Sesungguhnya di dalam Syurga terdapat sebatang pohon di mana (jika) seseorang menunggang kuda terlatih yang berlarinya selama seratus tahun tidak dapat menempuh luas bayangannya. (Shahih Muslim No.5056)

2. Diturunkannya keridaan Allah kepada penghuni Syurga, maka dia tidak akan murka kepada mereka selamanya

•             Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri ra.:

Bahwa Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni Syurga: Hai penghuni Syurga! Mereka menjawab: Kami penuhi seruan-Mu wahai Tuhan kami, dan segala kebaikan ada di sisi-Mu. Allah melanjutkan: Apakah kalian sudah merasa puas? Mereka menjawab: Kami telah merasa puas wahai Tuhan kami, karena Engkau telah memberikan kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-Mu. Allah bertanya lagi: Maukah kalian Aku berikan yang lebih baik lagi dari itu? Mereka menjawab: Wahai Tuhan kami, apa yang lebih baik dari itu? Allah menjawab: Akan Aku limpahkan keridaan-Ku atas kalian sehingga setelah itu Aku tidak akan murka kepada kalian untuk selamanya. (Shahih Muslim No.5057)

3. Penghuni Syurga saling melihat penghuni ghurfah (tempat yang tinggi di Syurga) seperti bintang yang terlihat di langit

•             Hadis riwayat Sahal bin Saad ra.:

Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya penghuni Syurga akan melihat ghurfah (tempat yang tinggi) di Syurga sebagaimana kalian melihat bintang di langit. (Shahih Muslim No.5058)

4. Rombongan yang pertama kali masuk Syurga itu seperti bulan purnama, sifat mereka dan pasangan mereka

•             Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:

Abul Qasim saw. bersabda: Sesungguhnya rombongan yang pertama kali memasuki Syurga itu bagaikan bulan purnama, kemudian rombongan berikutnya seperti bintang yang terang-benderang di langit. Masing-masing mereka berpasangan dua orang yang sumsum betisnya terlihat dari dalam daging dan di dalam Syurga tidak ada seorang pun yang tidak berpasangan. (Shahih Muslim No.5062)

5. Sifat kemah-kemah Syurga dan anggota rumah tangga orang mukmin di dalamnya

•             Hadis riwayat Abu Musa Al-Asy`ari ra.:

Dari Nabi saw., beliau bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin mempunyai sebuah kemah di dalam Syurga yang terbuat dari satu mutiara yang berlubang, panjangnya enam puluh mil, dan orang seorang mukmin juga memiliki keluarga di dalamnya yang akan ia kunjungi padahal sebagian mereka tidak pernah melihat sebagian yang lain. (Shahih Muslim No.5070)

6. Kaum yang akan masuk Syurga, hati mereka seperti hati burung

•             Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:

Rasulullah saw. bersabda: Allah menciptakan Adam dalam bentuknya setinggi enam puluh hasta. Setelah menciptakannya, Allah berkata: Pergilah dan ucapkanlah salam kepada kelompok itu, yaitu beberapa malaikat yang sedang duduk, dan dengarkanlah apakah jawaban mereka karena itulah ucapan selamat untukmu dan keturunanmu. Maka Adam pergi menghampiri lalu mengucapkan: "Semoga keselamatan menyertai kalian". Mereka menjawab: "Semoga keselamatan dan rahmat Allah menyertai kalian". Mereka menambahkan "rahmat Allah". Maka setiap orang yang memasuki Syurga itu seperti bentuk Adam yang tingginya enam puluh hasta. Seluruh makhluk setelah Adam terus berkurang tingginya sampai sekarang. (Shahih Muslim No.5075)

7. Panas dan dalamnya neraka Jahanam serta bagian tubuh yang dibakar api neraka

•             Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:

Bahwa Nabi saw. bersabda: Api kalian yang dinyalakan anak-cucu Adam adalah sepertujuh puluh dari panas api Jahanam. Para sahabat berkata: Demi Allah, bila sepanas ini saja sudah cukup wahai Rasulullah saw. Beliau bersabda: Sesungguhnya panas api tersebut masih tersisa sebanyak enam puluh sembilan bagian, panas masing-masing sama dengan api ini. (Shahih Muslim No.5077)

8. Neraka akan dihuni para penindas dan Syurga akan dihuni orang-orang yang lemah

•             Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:

Rasulullah saw. bersabda: Neraka dan Syurga saling berdebat, lalu neraka berkata: Aku dimasuki oleh orang-orang yang suka menindas dan sombong. Syurga berkata: Aku dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan miskin. Lalu Allah berfirman kepada neraka: Kamu adalah siksa-Ku, Aku menyiksa denganmu siapa yang Aku kehendaki. (Atau Allah berfirman: Aku menimpakan bencana denganmu kepada orang yang Aku kehendaki). Dan Allah berfirman kepada Syurga: Kamu adalah rahmat-Ku, Aku limpahkan rahmat berupa kamu kepada siapa yang Aku kehendaki. Dan masing-masing kamu memiliki penghuninya sampai penuh. (Shahih Muslim No.5081)

•             Hadis riwayat Anas bin Malik ra.:

Bahwa Nabi saw. bersabda: Neraka Jahanam selalu berkata: Apakah masih ada tambahan? Sehingga Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi meletakkan telapak kaki-Nya, lalu Jahanam berkata: Cukup, cukup! Demi keagungan-Mu! Dan sebagiannya dikumpulkan kepada sebagian yang lain. (Shahih Muslim No.5084)

•             Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri ra., ia berkata:

Rasulullah saw. bersabda: Pada hari kiamat, maut akan didatangkan seperti seekor biri-biri yang berwarna keputih-putihan. (Abu Kuraib dalam periwayatannya menambahkan: Lalu dihentikan di antara Syurga dan neraka. Kemudian keduanya sepakat tentang isi hadis selanjutnya.) Kemudian diserukan: Wahai ahli Syurga, apakah kalian mengenal ini? Lalu mereka menjulurkan leher untuk melihat ke arah sang penyeru, kemudian menjawab: Ya, itu adalah maut! Kemudian diserukan lagi: Wahai ahli neraka, apakah kamu sekalian mengenal ini? Lalu mereka menjulurkan leher untuk melihat dan menjawab: Ya, itu adalah maut! Kemudian diperintahkan agar maut (kambing) itu disembelih, lalu diserukan lagi: Wahai ahli Syurga, keabadian yang tidak akan ada kematian lagi! Wahai ahli neraka, keabadian yang tidak akan ada kematian lagi! Kemudian Rasulullah saw. membacakan ayat: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Kemudian beliau menunjuk dunia dengan tangan beliau. (Shahih Muslim No.5087)

•             Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra.:

Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Allah memasukkan ahli Syurga ke dalam Syurga dan ahli neraka ke dalam neraka, kemudian seorang penyeru berdiri di antara mereka dan berseru: Wahai ahli Syurga, tidak ada kematian. Wahai ahli neraka, tidak ada kematian. Masing-masing kekal abadi di tempatnya. (Shahih Muslim No.5088)

•             Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:

Rasulullah saw. bersabda: Gigi geraham atau gigi taring orang kafir itu sebesar gunung Uhud dan kekasaran kulitnya adalah sejauh perjalanan tiga hari. (Shahih Muslim No.5090)

•             Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:

Rasulullah saw. bersabda: Jarak antara kedua bahu orang kafir di neraka itu sejauh perjalanan tiga hari dengan kendaraan yang cepat. (Shahih Muslim No.5091)

•             Hadis riwayat Haritsah bin Wahab ra.:

Bahwa ia mendengar Nabi saw. bersabda: Maukah kalian aku beritahu tentang ahli Syurga? Para sahabat berkata: Mau. Rasulullah saw. bersabda: Yaitu setiap orang yang lemah dan melemahkan diri, seandainya ia bersumpah demi Allah, pasti akan dilaksanakan. Kemudian beliau bertanya lagi: Inginkah kamu sekalian aku beritahukan tentang ahli neraka? Mereka menjawab: Mau. Beliau bersabda: Yaitu setiap orang yang kejam, bengis dan sombong. (Shahih Muslim No.5092)

•             Hadis riwayat Abdullah bin Zam`ah ra., ia berkata:

Rasulullah saw. pernah berkhutbah lalu menyebut seekor unta (milik Nabi Saleh) dan menyebutkan orang yang menyembelihnya kemudian membaca ayat: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Yang bangkit untuk membunuh unta itu adalah seorang yang terhormat di kalangan kaumnya, perusak dan kejam terhadap keluarganya, seperti Abu Zam`ah. Kemudian beliau juga menyebutkan kaum wanita dan memberikan nasihat untuk menghadapi mereka dan bersabda: Untuk apa seorang di antara kalian memukul istrinya. (Shahih Muslim No.5095)

•             Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:

Rasulullah saw. bersabda: Aku melihat Amru bin Luhai bin Qamaah bin Khindif, yakni nenek moyang Bani Kaab menarik ususnya di dalam neraka. (Shahih Muslim No.5096)

9. Kehancuran dunia dan manusia kelak akan dikumpulkan di hari kiamat

•             Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Aku bertanya: Wahai Rasulullah, kaum wanita dan lelaki semuanya akan saling memandang satu sama lain? Beliau bersabda: Wahai Aisyah, keadaan saat itu lebih menegangkan sehingga mereka tidak akan saling memandang satu sama lain. (Shahih Muslim No.5102)

•             Hadis riwayat Ibnu Abbas ra.:

Bahwa ia mendengar Nabi saw. berkhutbah dan berkata: Sesungguhnya kalian akan menemui Allah dengan berjalan kaki, tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. (Shahih Muslim No.5103)

•             Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:

Dari Nabi saw., beliau bersabda: Manusia akan dikumpulkan dalam tiga kelompok yang penuh harap dan rasa takut dan dua orang di atas satu unta, tiga orang di atas satu unta, empat orang di atas satu unta serta sepuluh orang di atas satu unta. Dan sisa mereka akan dikumpulkan bersama api neraka di mana setiap siang, malam, pagi dan sore hari selalu bersama mereka di mana saja mereka berada. (Shahih Muslim No.5105)

10. Sifat hari kiamat

•             Hadis riwayat Ibnu Umar ra.:

Dari Nabi saw. tentang ayat: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta, beliau bersabda: Seorang dari mereka berdiri dalam air keringatnya yang mencapai pertengahan kedua telinganya. (Shahih Muslim No.5106)

•             Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:

Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Pada hari kiamat nanti air keringat akan mengalir di tanah sepanjang tujuh puluh depa dan akan menggenang setinggi mulut atau setinggi telinga mereka. Tsaur (perawi hadis) meragukan mana yang disebutkan Nabi. (Shahih Muslim No.5107)

11. Orang mati akan diperlihatkan tempatnya kelak di Syurga atau neraka, kepastian siksa kubur dan permohonan perlindungan dari siksa kubur

•             Hadis riwayat Ibnu Umar ra.:

Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya apabila seorang di antara kamu sekalian mati akan diperlihatkan tempatnya setiap pagi dan sore. Jika ia termasuk ahli Syurga, maka akan diperlihatkan Syurga, kalau termasuk ahli neraka, maka akan diperlihatkan neraka, lalu dikatakan: Inilah tempatmu nanti bila Allah telah membangkitkanmu di hari kiamat. (Shahih Muslim No.5110)

•             Hadis riwayat Abu Ayyub ra., ia berkata:

Rasulullah saw. keluar ketika matahari telah terbenam, kemudian beliau mendengar sebuah suara dan bersabda: (Itu suara) orang Yahudi yang sedang disiksa di dalam kuburnya. (Shahih Muslim No.5114)

•             Hadis riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata:

Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya seorang hamba jika telah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah meninggalkannya, ia akan mendengar suara sandal mereka. Kemudian ia didatangi dua malaikat lalu mendudukkannya dan bertanya: Apa pendapatmu tentang lelaki ini (Muhammad saw.)? Adapun orang mukmin, maka ia akan menjawab: Aku bersaksi bahwa dia adalah seorang hamba Allah dan utusan-Nya. Maka dikatakan kepadanya: Lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat di Syurga. Lalu Nabi saw. melanjutkan sabdanya: Maka ia dapat melihat keduanya. (Shahih Muslim No.5115)

•             Hadis riwayat Barra' bin Azib ra.:

Dari Nabi saw., beliau membacakan firman Allah: Allah meneguhkan iman orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh. Kemudian beliau bersabda: Ayat ini turun mengenai siksa kubur. Ditanyakan kepada orang mukmin: Siapakah Tuhanmu? Ia menjawab: Tuhanku Allah dan nabiku Muhammad saw. Itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah: Allah meneguhkan iman orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. (Shahih Muslim No.5117)

12. Penghitungan amal perbuatan (hisab)

•             Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang dihisab pada hari kiamat, maka ia akan disiksa. Aku bertanya: Bukankah Allah berfirman: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Beliau menjawab: Yang demikian bukanlah hisab, tapi itu hanyalah sekedar berdiri di hadapan Allah karena barang siapa yang diperiksa perhitungan amalnya di hari kiamat, maka ia akan disiksa. (Shahih Muslim No.5122)

13. Perintah berbaik sangka terhadap Allah ketika hampir mati

•             Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra., ia berkata:

Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Jika Allah menghendaki siksaan untuk suatu kaum, maka siksaan tersebut akan menimpa orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. (Shahih Muslim No.5127)