Sabtu, 22 September 2012

HUKUM MELINTAS DIHADAPAN ORANG YANG SEDANG SOLAT.


Ketahuilah kiranya saudaraku, perbuatan ini terlarang bagaimana dalam Hadith Turmudzi

Sumber Busr B. Saiid bahawa Zaid B. Khaalid Al-Juhaniy pernah mengutus kepada Abu Juhaim Abdullah Al-Anshaari mengenai sikap yang didengamya daripada Rasulullah s.a.w. terhadap orang yang melintas di hadapan orang yang sedang sembahyang. Maka Abu Juhaim berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: Seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sembahyang itu mengetahui padah yang akan menimpanya, tentulah lebih baik baginya dia berhenti 40.. .(hari? Bulan? Tahun?) daripada dia melintasinya.
Kata Abu Isa At-Turmudzi: Sumber-sumber lain ialah daripada Abu Saiid, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Abdullah B. Amr.  Imam Bukhari dan Muslim turut mengeluarkannya dalam Shahiih keduanya.

Sungguhnya diriwayatkan bahawa Nabi s.a.w. telah bersabda (bermaksud): Seandainya seseorang kamu berdiri seratus tahun adalah lebih baik baginya daripada dia melintas di hadapan saudaranya yang sedang sembahyang.

Masalah: Hukum melintas di hadapan orang yang sedang sembahyang.
Ya saudaraku, Abu Isa At-Turmudzi berkata: Para ulamaa mengharamkan seseorang melintas di hadapan seseorang yang sedang bersembahyang yang meletakkan sutrah, sekalipun sembahyang orang itu tidak batal sebabnya.

Masalah: Hukum berdiri hampir dengan sutrah.
Kata Imam An-Nawawi: Dalam Mazhab Syafii jarak seseorang dengan sutrah itu janganlah jauh melebihi tiga hasta; dan dalam jarak inilah seseorang dilarang melintas di hadapannya.

Masalah: Hukum melintas di hadapan orang yang bersembahyang tanpa sutrah.
Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim: Adalah makruh melintas dalam keadaan demikian; demikian juga jika ada sutrah, tetapi letaknya jauh.

Masalah: Hukum melintas orang yang sedang bersembahyang kerana hendak memenuhkan shaf pertama.
Kata Imam An-Nawawi: Seandainya ada kekosongan di shaf pertama (yang kerap menjadi rebutan orang ramai), maka bolehlah seseorang melintas orang yang sedang bersembahyang di shaf kedua (atau lainnya P) dan masuk berdiri di tempat tersebut disebabkan kealpaan orang-orang di belakang tidak memenuhkan tempat yang perlu dipenuhkan.

Masalah: Bagaimana kedudukan berdiri di hadapan sutrah?
Kata Imam An-Nawawi: Sunat sutrah itu berada di sebelah kiri atau kanan; jangan membetuli (di mana Nabi didapati mengadap ke hujung pelana unta ; sedang pada umumnya dikehendaki mengadap kepada sutrah.)

Ulama' membahaskan mengenai melintas hdpn org sembahyang dibawah tajuk sutrah dan ulama' berbeza pendpt mengenai hukum sutrah ini. Dan al-Ahkam ada membuat research mengenai bab sutrah ini. Hanya saja belum dikemaskini seta dibuat kesimpulan sahaja. Saya rasa memadai kiranya saya berikan URL kajian tersebut. Telitilah dan sekiranya ada kekeliruan kembali bertanya kpd kami. Namun, utk memudahkan sdr, saya lampirkan pendpt syafi'iyyah mengenai sutrah ini sptmana dinukilkan dalam bahrul madzi: lalu didepan orang sembahyang

KITAB BAHRUL MADZI: BAB SEMBAHYANG DENGAN MENGADAKAN SUTRAH (Adangan) DI HADAPAN.

Ketahuilah kiranya saudaraku, Syara’ menyuruh sesiapa yang hendak bersembahyang di tempat yang mungkin dilalui orang (baik dalam masjid atau di luarnya) agar mengadakan sutrah atau sesuatu adangan atau sekatan di hadapan berdasarkan Hadith Turmudzi:

Sumber Talhah katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila seseorang kamu meletakkan di hadapannya (sutrah) seperti hujung pelana unta, maka hendaklah dia bersembahyang;dan janganlah dia perduli sesiapa yang melalui di belakang pelana itu.”
Kata Abu Isa At-Turmudzi: Dalam bab ini terdapat Iagi Hadith surnber Abu Hurairah, Sahl B.Abi Hathmah, Ibnu ‘Umar, Sibrah B. Ma’bad, Abu Juhaifah dan Aa’isyah. Imam Muslim mengeluarkannya dalam kitab Shahiihnya.

Masalah: Hukum sutrah di hadapan orang yang sembahyang.
Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim: Berdasarkan Hadith ini menunjukkan sunat meletakkan sutrah di hadapan seseorang yang bersembahyang; sekurang-kurangnya setinggi hujung pelana unta, iaitu dua pertiga hasta.

Masalah: Bahan-bahan sutrah.
Kata Imam An-Nawawi: Berupa sesuatu yang dapat didiri atau diletakkan di hadapan seseorang yang bersembahyang seperti tongkat, kayu, kumpulan batu atau tanah (jika sembahyang di atas tanah atau pasir —P), atau barangan;(jika tiada) boleh juga tikar atau hamparan sembahyang; pun juga digariskan satu garisan (sebagai langkah terakhir).

Masalah: Apakah guna sutrah?
Kata Imam An-Nawawi: Guna sutrah ialah untuk menghalangi pemandangan mata orang yang bersembahyang agar selalu di tempat sujud dan untuk menghalangi orang dan melintas di hadapan sutrah yang dapat mengganggu kekhusyukan sembahyang.

Masalah: Apakah hukum garisan sutrah?
Kata Imam An-Nawawi: Berdasarkan Hadith di atas, Al-Qaadhi ‘Iyaadh menolak garisan sebagai sutrah. Manakala Imam Ahmad b. Hanbal menerimanya; sedang dia adalah lemah. Menurut Al-Qaadhi ‘Iyaadh bahawa Imam Malik juga menolak garisan sebagai sutrah.

Masalah: Bagaimana bentuk garisan sutrah?
Kata Imam An-Nawawi: Para ‘ulamaa’ mempunyai berbagai pendapat: garisan melengkung sebagai mihrab, lurus ke kiblat, dan garisan dari kanan ke kiri.

Masalah: Adakah sutrah imam terpakai serentak sebagai sutrah ma’mum?
Ya saudaraku, kata Abu Isa At-Turmudzi: Ilmuwan mengira ma’mum tidak perlu lagi membuat sutrah masing-masing bila imam telah membuat suatu sutrah di hadapannya.

KITAB BAHRUL: BAB LINTASAN TANPA SUTRAH TIDAK MEMBATALKAN SEMBAHYANG KECUALI LINTASAN ANJING,KELEDAI DAN

Ketahuilah kiranya saudaraku, para ulamaa’ Mujtahidin tidak sekata mengenai terbatalnya
sembahyang; tetapi Hadith Turmudzi mengiranya terbatal:

Sumber ‘Abdullah B. Ash-Shaamit katanya : “Saya telah mendengar Abu Dzarr berkata: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila seorang lelaki bersembahyang dan tiada di hadapannya seperti hujung pelana unta atau seperti kayu tengah pelana unta (sutrah), sembahyangnya diputuskan oleh anjing hitam (syaitan), perempuan dan keledai.”
Kata Abu Isa At-Turmudzi: Sumber-sumber lain ialah daripada Abu Sa’iid, Al-Hakam Al-Ghifaari, Abu Hurairah dan Anas B.Maalik. Imam Muslim mengeluarkannya di dalam Shahiihnya.

Masalah: Adakah anjing dan perempuan yang melintas tanpa sutrah membatalkan sembahyang?
Kata Abu Isa At-Turmudzi: Sebahagian Ilmuwan mengira terbatal sembahyang yang dilintasi keledai, wanita dan anjing hitam. Manakala Imam An-Nawawi pula berkata: Terdapat berbagai pendapat para ‘ulamaa’: Jumhuur Al‘Ulamaa’ kalangan Salaf(Awal) dan Khalaf(Kemudian), Imam Abu Hanifi, Imam Maliki dan Imam Syafi’i mengatakan tiada batal sebab dilintasi oleh tiga jenis tadi. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan terbatal bila dilintasi anjing hitam; tetapi beliau tidak pasti tentang terbatal sebab dua jenis lagi. Di kala Nabi s.a.w. sedang sembahyang, didapati ‘Aa’isyah sedang tidur di hadapannya di arah kiblat; sedangkan Nabi meneruskan sembahyangnya.

Masalah: Ta’wilan tiada terbatal sembahyang tanpa sutrah yang dilintasi keledai, wanita dan anjing hitam.
Kata Imam An-Nawawi: Mereka mengatakan sembahyangnya itu tidaklah terbatal; cuma terkurang pahalanya disebabkan hati terlalai sebabnya; manakala ada pula yang mengirakan Hadith berkenaan telah dinasakh dengan Hadith lain yang bermaksud

“Sembahyang itu tidaklah terbatal oleh lintasan sesuatu;”

dan Hadith:

“Dan hendaklah kamu menolak atau menangkisnya sekuasa kamu (terhadap siapa dan apa yang melintas).”

Sebenarnya untuk mengatakan sesebuah Hadith itu dinasakh (dihapus)kan adalah bukan mudah. Dia perlu dikaji dengan teliti seluruh Hadith yang berkenaan serta sejarah atau tarikh dan peristiwa dia dinasakhkan. (At-Tahaawi memandang Hadith sumber Abu Dzarr dinasakhkan oleh Hadith sumber Aisyah —P).

------
Berikut petikan feqhus sunnah:

V. HARAM LEWAT DI MUKA ORANG YANG BERSEMBAHYANG:

Hadits-hadits menyatakan haramnya berjalan di muka Seseorang yang bersembahyang sampai tabirnya, dan perbuatan itu dianggap sebagai dosa besar.

Dan Busr bin Said diriwayatkan:

“Bahwa Zaid bin Khalid mengutusnya kepada Abu Juhaim guna menanyakan apa yang telah didengarnya dari Rasuluilah s.a.w. mengenai lewat di muka orang yang sedang bersembahyang. Ujar Abu Juhaim: “Rasuluiah s.a.w. bersabda: “Andaikata seseorang itu mengetahui betapa besar dosa yang ditanggungnya karena lewat di muka orang yang bersembahyang, niscaya ia akan lebih suka berdiri menunggunya selama empatpuluh daripada lewat di mukanya itu.” (Riwayat Jama’ah).

Juga dan Zaid bin Khalid bahwa Nabi s.a.w. bersabda:
“Seandainya seseorang itu mengetahui betapa besar dosa yang akan dipikulnya karena berjalan di muka orang yang sedang bersembahyang, niscaya Ia lebih suka berdiri menunggunya sampai empatpuluh musim daripada lalu di mukanya.” (Riwayat Bazzar dengan sanad yang sah).

Berkata Ibnul Qayyim: “Menurut Ibnu Hibban dan lain-lain, hukum haram yang disebutkan itu ialah bila orang yang bersembahyang itu menggunakan tabir. Maka kalau tidak pakai tabir, tidaklah haram lewat di mukanya. Dalam hal ini Ibnu Hibban mengambil alasan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan dalam buku shahihnya dari Al-Mutthalib bin Abi Wada’ah, katanya:
“Saya melihat Nabi s.a.w. setelah selesai thawaf, berjalan melalui tempat thawaf, kemudian bersembahyang dua raka’at, sedang di antara beliau dengan orang-orang yang thawaf itu tidak ada tabir apapun.”

Selanjutnya kata Ibnu Hibban: “Hadits ini jadi bukti tegas yang menyatakan bahwa lewat di muka orang yang bersembahyang apabila tidak memakai tabir itu, hukumnya boleh. Jadi terpikulnya dosa bagi orang yang lewat di muka orang yang bersembahyang itu hanyalah bila menggunakan tabir, sedang jika tidak menggunakannya, maka tidak mengapa.” Kemudian dijelaskannya pula: “Tenang bahwa shalat yang dilakukan Nabi s.a.w. itu tidak memakai tabir yang membatasi diri beliau dengan onang-onang yang sedang thawaf.” Keterangan itu disesuaikannya dengan hadits Al-Mutthalib, katanya: “Saya lihat Nabi s.a.w. bersembahyang di dekat Rukun Aswad, dan orang-orang lelaki serta perempuan berjalan di mukanya, sedang antara mereka dengan beliau tidak ada sebuah tabirpun.”

Dalam buku Raudlah dijelaskan bahwa apabila seseorang bersembahyang dan tidak memakai tabir, atau sekalipun memakai tetapi menjauh dan tabirnya itu, maka menurut pendapat yang terkuat orang itu tidak berhak menolak siapa saja yang lewat di depannya, sebab ia tidak berhati-hati. Dan dalam hal ini tidaklah haram berjalan di muka orang itu, hanya sebaiknya janganlah berbuat demikian.”

Tiada ulasan:

Catat Ulasan