Jumaat, 3 Ogos 2012

TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN ISLAMMenurut Islam, setiap orang Islam yang akil baligh sama ada lelaki atau pun perempuan adalah pemimpin.

Rasullulah bersabda:

" Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang rakyatnya. Imam (ketua negara ) adalah pemimpin, dia akan ditanya tentang rakyatnya . Seorang lelaki itu pemimpin kepada ahli keluarganya dan dia di tanya tentang rakyatnya. Seorang perempuan itu pemimpin di dalam urusan rumah suaminya dan dia di tanya tentang rakyatnya. Seorang khadam itu menjadi pemimpin tentang urusan harta tuannya dan ditanya tentang rakyatnya Seorang anak menjadi pemimpin tentang harta ayahnya dan ditanya tentang rakyatnya.Maka kamu semua adalah pemimpin dan ditanya tentang rakyatnya." (Bukhari Dan Muslim)

Oleh hal yang demikian ,setiap orang Islam tanpa kecuali semuanya adalah pemimpin yang mempunyai tanggungjawab-tanggungjawab tertentu yang mestilah dilaksanakan di dunia ini dan tanggungjawab tersebut akan disoal oleh Allah swt di akhirat nanti dan kemudiannya diberi balasan yang setimpal.

Tanggungjawab pemimpin Islam

Dalam tajuk ini ,perbincangan akan difokuskan kepada tanggungjawab pemimpin Islam dalam konteks sesebuah negara. Dengan kata lain,tajuk ini akan membincangkan tentang tanggungjawab pemimpin-pemimpin negara umat Islam.

Untuk menghuraikannya,bolehlah diklafikasikan tanggungjawab tersebut kepada dua bentuk, iaitu :

(a). Tanggungjawab di dunia

(b). Tanggungjawab di akhirat

Tanggungjawab di dunia

Pemimpin-pemimpin Islam adalah khalifah diatas muka bumi. Allah s.w.t berfirman:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat ,Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (Surah Al-Baqarah: 30)

Para ulama Islam telah menghuraikan maksud khalifah sebagai :

" Menggalang ganti Rasullullah saw (selepas wafatnya) di dalam memelihara agama dan mentadbir dunia dengannya."

Jadi ,secara umumnya pemimpin Islam bertanggungjawab meneruskan perjuangan Rasullullah saw di dalam memelihara dan menjaga agama serta mentadbir dan mengurus dunia ini dengan panduan agama.

Di dalam urusan memelihara agama dan mentadbir dunia dengan agama, para ulama telah membahagikan empat tanggungjawab penting pemimpin Islam iaitu :

(i). Menegakkan masyarakat Islam.
(ii). Menegakkan keadilan di dalam masyarakat.
(iii). Menyebarkan dakwah Islamiyyah.
(iv). Mempertahankan Islam dan bumi umat Islam.

1. Menegakkan masyarakat Islam.

Menurut Asy-Syahid Syed Qutb:

"Islam tidak akan mampu untuk menunaikan tugasnya kecuali bila ia menjelma di dalam bentuk sebuah masyarakat, iaitu ia menjadi panduan hidup suatu umat. Ini kerana manusia tidak boleh menerima suatu akidah yang kosong dan yang tidak dapat dilihat buktinya melalui suatu benda hidup yang nyata dan dapat disaksikan kewujudannya".

Oleh itu menegakkan masyarakat Islam adalah amat penting .Masyarakat Islam dapatlah diertikan sebagai, sebuah masyarakat atau umat yang mempraktikkan cara hidup Islam yang sempurna di dalam semua lapangan kehidupan bermasyarakat meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial . Asas kepada pembentukkan masyarakat ini ialah akidah tauhid yang murni dan ukhwah Islamiyah yang hakiki di antara sesama anggota masyarakat.

Sesungguhnya Rasullullah saw telah mendirikan masyarakat Islam ini ketika baginda memimpin negara Islam Madinah Al-Munawwarah dan Allah telah memuji mereka di dalam Al-Quran:

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." (Surah Ali-Imran: 110)

Firman Allah swt:

"Dan demikian, Kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu." (Surah Al-Baqarah: 143)

Seandainya diperhatikan secara teliti Rasullullah saw telah menitikberatkan dua unsur penting didalam membina masyarakat Islam Madinah yang masyhur itu.Unsur-unsur tersebut ialah:

(1) Pengukuhan dan Pemantapan Akidah

Akidah merupakan dasar dan asas masyarakat Islam yang mempengaruhi seluruh perjalanan dan pergerakkan sosial masyarakat tersebut. Ini sejajar dengan kedudukan akidah itu yang menjadi mesej utama di dalam dakwah para rasul kepada manusia. Allah berfirman:

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "sembahlah Allah dan jauhilah thaghut" (Surah An-Nahl: 36)

Rasullullah saw sebelum menegakkan masyarakat Islam Madinah ,baginda telah mentarbiah para pengikutnya selama 13 tahun di Mekah agar mereka memiliki akidah yang mantap dan kukuh. Dengan akidah yang mantap itulah mereka menegakkan Daulah Islamiyah di Madinah dan membentuk masyarakat Islam yang belum pernah wujud sebelum daripada itu.

Oleh kerana itu menjadi kewajipan besar kepada pemimpin umat Islam membentuk akidah umat dengan akidah yang benar di dalam membina sebuah masyarakat Islam, seperti yang telah ditegaskan oleh Syed Qutb:

"Maka sebelum daripada difikirkan soal mewujudkan sistem masyarakat Islam dan sebelum daripada mewujudkan masyarakat Islam diatas landasan sistem itu, perlulah dan sayugialah dititikberatkan dahulu kepada kebersihan hati nurani muslim itu daripada mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah dalam sebarang bentuk rupa".

(2) Membentuk persaudaraan Islam hakiki.

Firman Allah swt:

" Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat." ( Surah Al-Hujurat: 10)

Persaudaraan merupakan rukun penting kepada kesejahteraan dan kestabilan masyarakat dan negara Islam. Semasa menjawat jawatan ketua negara Islam Madinah, baginda telah menekankan perkara ini, lalu baginda mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ausar dengan ikatan Ukhuwah Islamiyah yang kuat. Persaudaraan ini kemudiannya telah melahirkan kasih sayang ,tolong-menolong, ,tolak-ansur dan seterusnya membuahkan perpaduan umat. Allah swt telah mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Quran:

"Dan orang-orang yang telah menepati Kota Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum kedatangan mereka (Muhajirin), mereka menyayangi orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan pada mereka (Muhajirin) dan mereka mengutamakan (orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri." ( Surah A-Hasyr : 9 )

Persaudaraan yang beginilah yang harus dibangunkan oleh pemimpin umat Islam di dalam membentuk masyarakat Islam. Al-Ustaz Mustafa Mahsyur menyatakan:

"Sesungguhnya tugas yang paling besar disediakan oleh Rasulullah saw kepada muslimin ialah menegakkan akidah tauhid dan membangunkan daulah Islamiyah. Di dalam perlaksanaanya pula perlulah ada perpaduan dan ikatan diantara anggota muslimin".

2. Menegakkan keadilan di dalam masyarakat.

Adil adalah sifat asasi setiap pemimpin Islam.

Allah swt berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat." (Surah An-Nisak: 58)

Keadilan tidak akan tegak selagi tidak dilaksanakan syariat Islam di dalam negara. Ini kerana Syariat Islam sahajalah yang adil dan saksama kerana sumbernya ialah Tuhan Pencipta alam yang Maha mengetahui keperluan hidup manusia.

Allah swt berfirman:

" Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah diwahyukan kepadamu". ( Surah An-Nisak : 105)

Rasulullah saw adalah contoh pemimpin yang adil di dalam menegakkan hukum Allah dan syariat Islam. Baginda ketika menjadi pemimpin di Madinah pernah berpidato dengan tegasnya di hadapan rakyatnya sebagaimana berikut:

" Sesungguhnya telah binasalah umat yang terdahulu daripada kamu, mereka hanya bertindak sekiranya orang-orang yang lemah dikalangan mereka mencuri dan mereka potong tangannya dan apabila orang yang kuat di kalangan mereka mencuri maka mereka membiarkannya. Maka demi Tuhan yang diri Muhammad di dalam genggamannya, kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri nescaya Muhammad memotong tangannya".

Jadi, di dalam pemerintahan Islam keadilannya meliputi semua lapisan masyarakat sama ada orang miskin atau orang kaya, orang bawahan atau orang atasan, pemimpin atau rakyat dan orang Islam atau pun orang yang bukan Islam. Tidak ada pilih kasih, berat sebelah dan diskrimikasi. Keadilan yang beginilah yang menjadi impian manusia. Maka menjadi tanggungjawab kepada pemimpin Islam hari ini menegakkannya.Menurut Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang:

"Keadilan itu sangat perlu bagi menegakkan kebenaran di kalangan manusia bagi menjamin kedamaian dan ketenangan hidup, menegakkan keamanan dan keselamatan ,mengukuhkan hubungan yang baik diantara satu sama lain dan untuk memelihara keperluan hidup manusia dengan cara yang baik.. Oleh itu, Al-Quran dan hadis-hadis Rasullullah saw sangat memberi penekanan kepada pemerintah untuk menegakkannya dan memberi amaran yang keras kepada sesiapa yang melakukan kezaliman".

3. Menyebarkan dakwah Islamiyah.

Allah swt berfirman:

"Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan". (Surah Al-Haj:41)

Berdasarkan kepada ayat di atas, Allah menerangkan bahawa diantara tanggungjawab pemimpin dan pemerintah Islam ialah menyebarkan dakwah Islamiyah (amar makruf-nahi mungkar). Menyebarkan dakwah ini merangkumi orang Islam dan orang bukan Islam. Dakwah kepada orang Islam bertujuan untuk islah dan membentuk sebuah masyarakat Islam yang benar-benar menghayati Islam. Sementara dakwah kepada orang bukan Islam bertujuan untuk menarik mereka kepada kemurnian ajaran Islam dengan harapan mereka berhasrat untuk memeluk agama Islam atau sekurang-kurangnya mereka menerima sistem pemerintahan Islam.

Rasullullah saw telah melaksanakan tanggungjawab ini dengan jayanya di Madinah. Baginda dari masa ke semasa menyampaikan ajaran Islam kepada rakyatnya melalui khutbah-khutbah, nasihat-nasihat dan arahan-arahan yang diberikannya. Masjid dijadikan sebagai pusat dakwah dan tarbiah .Hasilnya lahirlah insan-insan rabbani yang kuat berpegang dengan Islam seperti Abu Bakar As-Siddik, Umar Al-Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Talib.

Kepada orang yang bukan Islam baginda menjalinkan hubungan baik dan dibuat perjanjian damai serta diberi keadilan Islam. Natijahnya ramai orang-orang yang bukan Islam memeluk Islam. Baginda juga telah mengutus surat kepada Maharaja Rom dan Parsi menyeru mereka kepada Islam. Semua ini dilakukan oleh baginda demi untuk menunaikan amanah dakwah yang dipikulkan ke atas pundaknya. Allah swt berfirman:

"Dan Kami tidak mengutuskan kamu ,melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan." (Surah Saba:28)

Inilah juga tugas dan tanggungjawab pemimpin umat Islam .Pemimpin Islam hari ini hendaklah menggunakan segala wasilah yang ada untuk tujuan dakwah terutamanya melalui media massa sama ada media cetak atau pun media elektronik .Ini kerana media mempunyai pengaruh yang besar di dalam membentuk pemikiran dan akhlak masyarakat. Berhubung dengan perkara ini,Al-Ustaz Mustafa Mahsyur menyatakan:

" Sebaran am yang dilengkapkan dengan alat-alat moden mempunyai peranan yang penting dan berkesan di dalam membentuk masyarakat. Radio dan televisyen, pentas, panggung wayang, akhbar, majalah, risalah, buku-buku ,syarikat penerbitan, pusat-pusat kebudayaan, kaset-kaset dan lain-lain mempunyai peranan yang amat besar dalam menyebarkan pandapat sesuatu dasar diperingkat tempatan dan antarabangsa. Kita dapati banyak pertubuhan yang menggunakan sepenuhnya alat-alat ini untuk menyebarkan dasar-dasarnya serta menghancurkan dasar-dasar yang lain. Oleh itu pejuang-pejuang Islam (Pemimpin-pemimpin Islam) lebih utama menggunakan alat-alat sebaran am ini untuk menyampaikan prinsip-prinsip Islam supaya cahayanya bersinar ke seluruh alam dan dapat menghapuskan kegelapan kebendaan yang banyak menyesatkan banyak negara di dunia ini".


4. Mempertahankan Islam dan bumi umat Islam.

Di dalam usaha untuk mempertahankan Islam dan bumi umat Islam ini, jihad memainkan peranan yang amat penting.

Allah swt berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih?I aitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu„jika kamu mengetahui". (Surah As-Shuf: 10-11)

Jihad terdapat dalam dua keadaan:

(1) Ketika damai

Ketika negara Islam dalam situasi damai, pemimpin Islam berkewajipan membuat persediaan tentang kemungkinan-kemungkinan musuh datang menyerang.

Allah swt berfirman:

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedangkan Allah mengetahuinya". (Surah Al-Anfal:60)

Persediaan yang dibuat mestilah ,merangkumi persediaan dalaman dan luaran. Persediaan dalaman bermaksud bala tentera Islam mesti ditanam rasa takwa dan cintakan syahid. Manakala persediaan luaran bermaksud bala tentera Islam mestilah terlatih dan mahir untuk menggunakan alat-alat senjata canggih.

(2) Ketika perang

Sekiranya negara diancam oleh musuh dan peperangan tidak dapat dielakkan lagi maka pemimpin negara Islam wajarlah melancarkan jihad fisabilillah demi mempertahankan darah dan bumi umat Islam. Pada zaman Rasullullah saw setelah turunnya ayat membenarkan perang terhadap orang kafir iaitu firman Allah swt:

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah teraniya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka". (Surah Al-Hajj:39)

Maka baginda telah turun ke medan jihad memimpin bala tentera Islam sehinggalah Allah memberikan kemenangan kepada Islam di dalam peperangan Badar yang terkenal.

Demikianlah tanggungjawab pemimpin Islam didalam mempertahankan Islam dan umatnya. Para pemimpin Islam hendaklah kehadapan di dalam mempertahankan Islam dan sanggup berkorban apa saja demi kelangsungan Islam.

Imam Khomeini pernah berkata:

"Saya menyeru kepada pemerintah-pemerintah negara-negara Islam sama ada Arab atau bukan Arab, para ulama, golongan cendiakawan, angkatan tentera dan masyarakat Islam seluruhnya supaya menjunjung dan melaksanakan Islam. Kita mesti bangun menentang sebarang bentuk persekutuan dengan kuasa kafir terutamanya Israel, Amerika, Rusia dan Inggeris. Saya memberi amaran kepada semua kalangan yang bercita-cita untuk membelot daripada perjuangan Islam, biar sekalipun nyawa saya tergadai kerananya."

Tanggungjawab di Akhirat

Pemimpin Islam bertanggungjawab di atas tugas-tugas mereka selama di dunia ini pada hari akhirat kelak. Allah swt akan menyoal tentang kepimpinannya di dunia sama ada menurut perintah Allah atau pun tidak. Seterusnya Allah akan memberi balasan yang setimpal kepada mereka. Rasulullah saw bersabda:

"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang rakyatnya". (Bukhari dan Muslim)

Seandainya seorang pemimpin itu adil dan amanah di dalam pemerintahan dan kepimpinannya maka Allah akan memberi balasan yang baik untuknya. Rasulullah saw bersabda:

"Tujuh golongan yang dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya iaitu pemimpin yang adil". (Bukhari dan Muslim)

Namun sekiranya pemimpin itu zalim dan menyeleweng maka Allah memberikannya balasan siksa. Rasulullah saw bersabda:

"Mana-mana pemimpin yang mengkhianati rakyatnya maka dia di dalam neraka".
(al-Tabari)

Menyedari tentang tanggungjawab yang menggerunkan inilah para pemimpin Islam pada zaman lampau amat takutkan pertemuan mereka dengan Allah. Lalu mereka hidup sebagai seorang pemimpin yang warak, tawaduk dan zuhud. Saidina Umar Al-Khattab semasa menjadi Amir Al-Mukminin pernah berkata:

"Demi tuhan yang nyawaku ditangan-Nya, seandainya kebaikan-kebaikanku tidak berkurang nescaya aku telah menyertai kalian di dalam kehidupan yang enak dan andaikata aku menghendaki tentulah aku yang paling baik makanannya diantara kalian dan paling baik sejahtera hidupnya dan kalian lebih mengetahui tentang makanan yang baik daripada pemakan-pemakannya. Namun kami tinggalkan itu semua untuk menghadapi hari dimana perempuan-perempuan yang menyusui lupa terhadap anak yang disusuinya dan setiap perempuan yang hamil melahirkan kandungannya".

Begitulah pemimpin Islam pada zaman lampau yang amat menyedari tangungjawabnya di hadapan Allah nanti dan ini sepatutnya menjadi teladan kepada pemimpin-pemimpin Islam hari ini.

Penutup

Sesungguhnya pemimpin Islam yang memerintah di negara umat Islam memikul tanggungjawab yang amat besar dan berat sama ada terhadap manusia di dunia ini ataupun di hadapan Allah di akhirat nanti. Allah telah menggambarkan di dalamAl-Quran tentang betapa besar dan beratnya tanggungjawab tersebut sehingga gunung-ganang dan bukit-bukau tidak sanggup memikulnya.

Allah swt berfirman:

"Sesunguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit,bumi dan gunung-ganang, maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka bimbang akan mengkhianatinya dan dipikulkanlah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh". (Surah Al-Ahzab: 72)

Sesungguhnya tanggungjawab yang besar ini tidak mampu dipikul kecuali oleh insan-insan yang beriman, beramal soleh dan bertakwa.

Wallau’aklam..