Sabtu, 26 Mei 2012

CARA BACAAN PADA TANDA-TANDA TERTENTU DIDALAM AL-QURAN RESM UTHMANI.


1.         TANDA BERBENTUK INTAN     (           ) **Anda boleh lihat contoh yang terdapat didalam al-quran..rujuk surah yang diberikan.

            * Terdapat 2 tempat didalam al-quran.

1.1.        Surah Hud ayat 41. m/s 226.
 malah Kubra ( Bacaan kuat pada baris Kasrah daripada baris Fathah )

Imalah Fathah ( atas ) pada huruf Ra’ kepada Kasrah
 ( bawah ) Yaitu dengan bacaan mencondongkan huruf yang berbaris Fathah kepada baris Kasrah dan Imalah Huruf Alif kepada huruf Ya’ 
( mencondongkan Mad Alif kepada Mad Ya’ )


1.2.        Surah Yusuf ayat 11. m/s 236. ( Imalah Sughra )
  (#qä9$s% $tR$t/r'¯»tƒ $tB y7s9 Ÿw $¨Z0Bù's? 4n?tã y#ßqム$¯RÎ)ur ¼ã&s! tbqßsÅÁ»oYs9 ÇÊÊÈ Contoh:
Imalah Sughra / Isymam ( Bacaan kuat kepada baris Dhommah daripada baris fathah.

                        * Tanda tersebut berada diantara huruf Mim dan Nun.

            * Bacaan Isymam hendaklah memuncungkan kedua bibir mulut kehadapan.

            * Isyarat pada huruf Nun yang berbaris Dhommah
 ( hadapan ) telah Dihazafkan ( hapus ) asal nya  لاَتَأ مَنُنـَا
Kemudian di Idghamkan ( masukkan ) pada huruf yang sama jenis berikutnya serta tidak menzahirkan bunyi bacaan tanda ( baris )Dhommah.


2.         TANDA TITIK TUMPAT (        )
            * Bacaan Tashil ( Mudah )    تسهيل
            Bacaan pada surah Fusilat ayat 44 m/s 481.

öqs9ur çm»oYù=yèy_ $ºR#uäöè% $|ÏJygõƒr& (#qä9$s)©9 Ÿwöqs9 ôMn=Å_Áèù ÿ¼çmçG»tƒ#uä ( @ÏJygõƒ­#uä @Î1ttãur 3 ö@è% uqèd šúïÏ%©#Ï9 (#qãZtB#uä Wèd Öä!$xÿÏ©ur ( šúïÏ%©!$#ur Ÿw šcqãYÏB÷sムþÎû öNÎgÏR#sŒ#uä ֍ø%ur uqèdur óOÎgøŠn=tæ ¸Jtã 4

* Tanda titik terletak di atas huruf Hamzah kedua , tulisannya telah di hazafkan dan di gantikan dengan tanda ( o ) pada kalimah tersebut.

* Cara bacaan nya dengan menyembunyikan suatu bunyi antara bunyi huruf Hamzah dan Alif.
      

3.         BACAAN PADA SURAH AR-RUM AYAT 54 M/S 410.

            * 3 kali ulangan bagi kalimah   ضَعفٍ
                        Contoh:
* ª!$# Ï%©!$# Nä3s)n=s{ `ÏiB 7#÷è|Ê ¢OèO Ÿ@yèy_ .`ÏB Ï÷èt/ 7#÷è|Ê Zo§qè% ¢OèO Ÿ@yèy_ .`ÏB Ï÷èt/ ;o§qè% $Zÿ÷è|Ê Zpt7øŠx©ur 4 ß,è=øƒs $tB âä!$t±o ( uqèdur ÞOŠÎ=yèø9$# ㍃Ïs)ø9$# ÇÎÍÈ

            * Boleh di baca dengan 2 wajah ( cara )

                        1) Huruf Dho’ boleh di baca denagn baris Fathah   ( ضَ )
                        2) Huruf Dho’ boleh di baca denagn baris Dhommah   ( ضُ )
* Jika di mulakan dengan baris Fatahah kesemua kalimah tersebut hendaklah di baca dengan baris Fathah. Jika di mulakan dengan baris Dhommah kesemuanya di baca dengan baris Dhommah.


4.         BACAAN PADA SURAH AN-NAML AYAT 36 M/S 380.

$£Jn=sù uä!%y` z`»yJøn=ß tA$s% Ç`tRrÏJè?r& 5A$yJÎ/ !$yJsù u¾Ç`8s?#uä / ª!$# ׎öyz !$£JÏiB Nä39s?#uä ö@t/ OçFRr& ö/ä3ÏG­ƒÏpkÍ5 tbqãmtøÿs? ÇÌÏÈ       

            * Boleh di baca dengan 2 wajah bila wakaf sebelum pada lafaz jalalah.

1)    Mengekalkan huruf Ya’ sukun sebagai huruf Mad
( mematikan huruf Ya’ berbaris Fathah dan di Mad kan 2 harakat )

2)    Menghazafkan huruf Ya’ yang berbaris dan wakaf pada huruf Nun serta mematikan nya.

* Jika di baca wasal, huruf Ya’  kecil hendaklah di barisi dengan baris Fathah.5.         BACAAN PADA SURAH AL-INSAN AYAT 4 M/S 578.

!$¯RÎ) $tRôtFôãr& šúï̍Ïÿ»s3ù=Ï9 6xÅ¡»n=y/ Wx»n=øîr&ur #·ŽÏèyur ÇÍÈ

            * Boleh di baca dengan Dua wajah bila wakaf.
           
1) Mengekalkan Alif di akhirnya sebagai huruf Mad dan di panjangkan Dua harakat.

2) Menghazafkan huruf Alif dan mewakafkan pada huruf Lam serta mematikan huruf tersebut.

* Jika wasal huruf Alif di hazafkan dan huruf Lam di baca dengan baris Fathah dan tidak di panjangkan.

6.         BACAAN NAQAL ( نقل ) PINDAH.
            Pada surah Al-Hujurat ayat 11 m/s 516.

 Ÿwur (#ÿrâÏJù=s? ö/ä3|¡àÿRr& Ÿwur (#rât/$uZs? É=»s)ø9F{$$Î/ ( }§ø©Î/ ãLôœew$# ä-qÝ¡àÿø9$# y÷èt/ Ç`»yJƒM}$# 4

            * Bacaan Naqal ertinya pindah.
Yaitu memindahkan huruf Hamzah kepada Lam sukun, huruf Lam itu adalah  Lam Qomariah dan selepasnya terdapat Hamzah  ( قطع )
           
* Mengikut bacaan riwayat Imam Hafs hanya satu tempat sahaja di dalam al-quran.

* Bacaan Naqal bagi riwayat Imam lain adalah banyak.

 Contoh : Tanwin berbaris Dua di hadapan bertemu dengan huruf Ain yang berbaris di atas hendaklah di baca dengan perlahan / ringan / kurang jelas ( tidak di tekan bacaan pada huruf berbaris Dua di atas )

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ07.         BACAAN PADA HA’ DHOMIR PADA SURAH AL-FURQAN AYAT 69 M/S 366.

            وَيَخلُدْ فِيهِ  مُهَانَا.
           
* Di baca panjang ( Mad ) Dua harakat bila wasal walaupun
terdapat huruf yang bertanda sukun sebelumnya.

* Bila wakaf ( berhenti ) sukunkan Ha’ Dhomir serta di Madkan 2/4/6
harakat.


8.         BACAAN PADA SURAH AL-AHZAB AYAT 10 M/S 419.

øŒÎ) Nä.râä!$y_ `ÏiB öNä3Ï%öqsù ô`ÏBur Ÿ@xÿór& öNä3ZÏB øŒÎ)ur ÏMxî#y ㍻|Áö/F{$# ÏMtón=t/ur ÛUqè=à)ø9$# tÅ_$oYysø9$# tbqZÝàs?ur «!$$Î/ O$tRqãZà9$# ÇÊÉÈ  y7Ï9$uZèd uÍ?çGö/$# šcqãZÏB÷sßJø9$# (#qä9Ìø9ãur Zw#tø9Î #YƒÏx© ÇÊÊÈ

            * Boleh dibaca dengan Dua wajah.

                        * Jika wasal atau wakaf hendaklah di baca pendek.

                        * Harus di baca dengan menghazafkan huruf Alif.9.            BACAAN PADA SURAH AL-AHQAF AYAT 4 M/S 502.

ö@è% NçF÷ƒuäur& $¨B šcqããôs? `ÏB Èbrߊ «!$# ÎTrâr& #sŒ$tB (#qà)n=yz z`ÏB ÇÚöF{$# ÷Pr& öNçlm; Ô8÷ŽÅ° Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# ( ÎTqçGø$# 5=»tGÅ3Î/ `ÏiB È@ö6s% !#x»yd ÷rr& ;ot»rOr& ïÆÏiB AOù=Ïã bÎ) ÷LäêZà2 šúüÏ%Ï»|¹ ÇÍÈ

* Memulakan bacaan pada Hamzah wasal hendaklah di barisi dengan baris kasrah, dan huruf Hamzah sukun di Badalkan ( Tukarkan ) kepada huruf Mad Ya’ dan di panjangkan bacaan dua harakat.

ÎTqçGø$# 5=»tGÅ3Î/ `ÏiB È@ö6s% !#x»yd ÷rr& ;ot»rOr& ïÆÏiB AOù=Ïã bÎ) ÷LäêZà2 šúüÏ%Ï»|¹ ÇÍÈ


*  Jika di baca wasal huruf Hamzah wasal tidak ada di baca terus pada huruf Hamzah sukun.

ÏNºuq»yJ¡¡9$# ( ÎTqçGø$# 5=»tGÅ3Î/ `ÏiB È@ö6s% !#x»yd ÷rr& ;ot»rOr& ïÆÏiB AOù=Ïã bÎ) ÷LäêZà2 šúüÏ%Ï»|¹ ÇÍÈ
Saturday, May 26, 2012
7:40:44 PM
         

Tiada ulasan:

Catat Ulasan